9 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την επιδότηση ΕΣΠΑ e-λιανικό

Επιδότηση ΕΣΠΑ e-λιανικό ως 5.000 € για κατασκευή e-shop

Κατάσταση προγράμματος: ΕΛΗΞΕ

Δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται σε όσες επιχειρήσεις απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα e-λιανικό.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό στοχεύει στην στήριξη επιχειρήσεων που διαθέτουν κατάστημα λιανικής πώλησης, και επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν το e-shop τους. Η επιδότηση θα καλύπτει το 100% των δαπανών κατασκευής του eshop έως 5.000 €.

Δικαιούχοι της επιδότησης e-λιανικό είναι επιχειρήσεις:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
  • Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Διατηρούν φυσικό κατάστημα
  • Ανέστειλαν τη λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά

Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

Δείτε εδώ όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, καθώς και τις επιλέξιμες δαπάνες.


Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις επί του προγράμματος e-λιανικό, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Οι κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις είναι οι εξής:

1. Ερώτηση: Στη Δράση «e-λιανικό» δεν θεωρούνται δικαιούχοι τα καταστήματα franchise. Μπορεί να ενταχθεί μία μητρική εταιρεία, εφόσον πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια; 

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμες οι εταιρείες franchisor.  

2. Ερώτηση: Στην Πρόσκληση, αναφέρεται: «Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019» και «Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης». Εάν η επιχείρηση έχει ιδρυθεί πριν τις 30/9/2019 και έχει προσθέσει επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ 25/01/2021, τι είδους επιχείρηση είναι; 

Απάντηση: Η επιχείρηση ανήκει στις Υφιστάμενες ανεξάρτητα από την ημερομηνία προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ.  

3. Ερώτηση: Επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ λιανεμπορίου που ήταν «κλειστός», αλλά λειτουργούσε βάσει των υπόλοιπων ΚΑΔ που διαθέτει, θεωρείται επιλέξιμη για την υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;  

Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου είναι η ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή η Δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, τότε η επιχείρηση είναι επιλέξιμη. 

4. Ερώτηση: Η έδρα της επιχείρησης έχει μη επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ σε αντικείμενο παροχής υπηρεσίας, ενώ το υποκατάστημα έχει κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου ΚΑΙ η λειτουργία του είχε ανασταλεί έστω μία μέρα από τις 18/03/2020; Μπορεί να επιδοτηθεί για το υποκατάστημα δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα καλύπτει και τις ανάγκες της έδρας; 

Απάντηση: Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία του υποκαταστήματος. Η επιλεξιμότητα του υποκαταστήματος θα ελεγχθεί από την Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού. 

5. Ερώτηση: Μπορεί να επιδοτηθεί μια υφιστάμενη επιχείρηση που: α) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα και θέλει να δημιουργήσει καινούριο, β) διέθετε ηλεκτρονικό κατάστημα, και για ένα διάστημα δεν το λειτουργούσε καθόλου, και θέλει να δημιουργήσει καινούριο, γ) επιχείρηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ηλεκτρονικό κατάστημα που εξυπηρετούσε και τις δύο δραστηριότητες επιθυμεί των διαχωρισμό των 3 δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος αποκλειστικά για το λιανικό εμπόριο. δ) «συστεγαζόταν» (πωλούνταν τα προϊόντα της) σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν της άνηκε και θέλει να κάνει καινούριο δικό της; 

Απάντηση: Στις περιπτώσεις α), β) και γ) είναι επιλέξιμη μόνο η αναβάθμισή του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ στην περίπτωση δ) είναι επιλέξιμη η δημιουργία νέου. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ελέγχεται κατά το στάδιο της πιστοποίησης. 

6. Ερώτηση: Πώς ελέγχεται ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει ανασταλεί έστω και μια μέρα από τις 18/03/2020; 

Απάντηση: Μέσω των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται σε αναστολή εργασιών επιχειρήσεων, στα πλαίσια προστασίας από την εξάπλωση του Covid-19. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης έχει συμπεριληφθεί στις ΚΥΑ, θεωρείται ότι η λειτουργία της έχει ανασταλεί.  

7. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες φωτογράφησης των προϊόντων προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε e-market places, google ads, SEO, κλπ.  

Απάντηση: Όχι, οι προωθητικές ενέργειες δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

8. Ερώτηση: Επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα για την παρουσίασή της στο διαδίκτυο χωρίς να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω αυτής (υφιστάμενο domain name). Επιθυμεί την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος στο ίδιο domain name. Είναι επιλέξιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα; 

Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος σε υφιστάμενο domain name της επιχείρησης. 

9. Ερώτηση: Οι τριτοβάθμιοι κωδικοί δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86 δεν είναι επιλέξιμοι, καθώς δεν είναι επιλέξιμο το σύνολο των τεταρτοβάθμιων στο οποίο αναλύονται. Δεδομένου ότι η προσθήκη ΚΑΔ στις ΔΟΥ, λόγω πανδημίας, απαιτεί δια ζώσης επικοινωνία και συνεπώς καθυστερήσεις, είναι δυνατόν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις με τον τριτοβάθμιο ΚΑΔ που διαθέτουν και μετά την ένταξή τους να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ; 

Απάντηση: Ναι, για επιχειρήσεις που διαθέτουν τους τριτοβάθμιους μη επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας 47.19.10, 47.75.76, 47.76.77 και 47.78.86, αλλά επί της ουσίας δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο ΚΑΔ αυτών, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν στον επιλέξιμο τεταρτοβάθμιο που δραστηριοποιούνται με τον όρο μετά την ένταξή τους και πριν την εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης να πραγματοποιήσουν την εξειδίκευση σε τεταρτοβάθμιο επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα αφορά και το υλοποιηθέν ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με όλες τις αναρτημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης e-λιανικό.


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στο 2106835560, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από την επιδότηση.

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση