Αλλάζει ο κανόνας De Minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) – στις 300.000 το νέο ανώτατο όριο επιδότησης ΕΣΠΑ

Αλλάζει ο κανόνας De Minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) – στις 300.000 το νέο ανώτατο όριο επιδότησης ΕΣΠΑ

Με βάση την πρόσφατη αλλαγή του κανόνα De Minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) για την περίοδο 2024 – 2030, περισσότερες από 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση ΕΣΠΑ ύψους έως 300.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν έως 50% περισσότερο καθώς μέχρι το τέλος του 2023 ο κανόνας De Minimis είχε ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ, ενώ ο νέος κανόνας De Minimis έχει ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ.

Γιατί είναι σημαντικός ο κανόνας De Minimis για τι μικρομεσαίες

Ο κανόνας De Minimis αφοράτις «ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» που δίνονται κατά βάση στους μικρομεσαίους και επιβλήθηκε για την αποφυγή νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων.

Ο κανονισμός αυτός ελέγχει και θέτει ανώτατα όρια στα ποσά που μπορεί να επιδοτηθεί κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. 

Με βάση αυτόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιτρέπεται να λάβουν σωρευτικά ενισχύσεις έως το επιτρεπόμενο όριο (200.000 ευρώ ως τώρα) μέσα σε διάστημα τριών ετών. Με τον τρόπο αυτό κάθε επιχείρηση που ζητά επιδότηση, ελέγχεται αν έχει καλύψει μέρος ή ολόκληρο από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ενίσχυσης.

Κίνδυνοι μη τήρησης του κανόνα De Minimis

Αν μια επιχείρηση στις αιτήσεις που κάνει προς επιδότηση, υπερβεί το πλαφόν De Minimis που ισχύει αθροιστικά (πλέον 300.000 ευρώ ανά τριετία) τότε η αίτηση για επιδότηση απορρίπτεται και η επιχείρηση είτε τη χάνει, είτε ζητά μικρότερο ποσό ώστε να μην παραβιάσει το όριο των 300.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που έχει λάβει ήδη την επιδότηση και έχει υπερβεί το παραπάνω όριο, τότε η ενίσχυση απεντάσσεται με αποτέλεσμα η επιχείρηση να πρέπει να επιστρέψει το επιδοτούμενο ποσό.

Ευκαιρία για χιλιάδες μικρομεσαίες να λάβουν (σωρευτικά) 50% μεγαλύτερο συνολικό επιδοτούμενο ποσό

Όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία, έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν εκ νέου επιδότηση φέτος, ύψους έως 100.000 ευρώ και να φτάσουν το νέο όριο de minimis.

Να σημειώσουμε ότι αν και η απόφαση για την αύξηση του ορίου αφορά την περίοδο 2024-2030 στα δύο ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ίδρυση επιχειρήσεων ισχύει ο παλαιός κανόνας De Minimis που είχε ανώτατο όριο στις 200.000 ευρώ.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, αν έως σήμερα μια επιχείρηση δικαιούνταν ως τώρα ενίσχυση 200.000 ευρώ αλλά είχε λάβει ήδη 153.000 ευρώ στη διετία 2022-2023, φέτος θα δικαιούνταν μόλις 47.000 ευρώ και πιθανότατα να μην έκανε χρήση κανενός νέου προγράμματος από αυτά που πρόκειται να ανακοινωθούν π.χ. «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις». Με το νέο όριο όμως στα 300.000 ευρώ εντός μιας κυλιόμενης τριετίας, η ίδια επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει διεκδικώντας έως και 147.000 ευρώ – εφόσον φυσικά δεν τεθεί κάποιο πιο περιοριστικό όριο ή προϋπόθεση ανά πρόγραμμα ή επένδυση.

Το νέο αυξημένο επιτρεπόμενο όριο χρηματοδότησης των 300.000 ευρώ ξεκινά να ισχύει από την τριετία 2022-2024. Έτσι, οι επιχειρήσεις δικαιούνται εντός του 2024 να ζητήσουν το υπόλοιπο της κρατικής ενίσχυσης που δεν μπορούσαν να ζητήσουν ως τώρα, μέχρι τα νέα μέγιστα όρια, αρκεί να μην προβλέπεται διαφορετικά από το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Πως γίνεται ο έλεγχος υπέρβασης του ορίου De minimis

Για να εγκριθεί η επιδότηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης και για παρατυπίες λόγω υπέρβασης των ορίων De Minimis στο εξής θα εξετάζονται:

  • Ο κλάδος (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) της επιχείρησης
  • Το μέγεθος της επιχείρησης
  • Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (έως 300.000 ευρώ σε χρονικό διάστημα τριών ετών)
  • Τα ποσά επιχορήγησης που τυχόν έλαβε κάθε συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με αυτή την επιχείρηση, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής (εξετάζονται ως μία ενιαία επιχείρηση)
  • Τα έτη χορήγησης των ενισχύσεων ανά τριετία. Αν μια επιχείρηση θέλει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το 2024, για να υπολογιστεί αν υπερβαίνεται το ανώτατο όριο θα ληφθούν υπόψη όλες οι De Minimis ενισχύσεις των ετών 2024, 2023 και 2022. Οι ενισχύσεις που τυχόν λαμβάνει μια επιχείρηση πέραν της τριετίας (το 2021 εν προκειμένω) δεν συνυπολογίζονται και δεν αποτελούν αιτία απόρριψης από επόμενες ενισχύσεις.


Φόρμα Δωρεάν εξέτασης δυνατότητας συμμετοχής για επιδότηση ίδρυσης μικρομεσαίας επιχείρησης


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση


Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.