Απλοποιούνται οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ

Πιο απλές οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκαν δώδεκα Υπουργικές Αποφάσεις που περιλαμβάνουν μέτρα με τα οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες σε αντίστοιχα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με σκοπό την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και την επίσπευση των εκταμιεύσεων που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την απλούστευση των διαδικασιών σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ περιλαμβάνονται οι παρακάτω διατάξεις:

  • Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:
  1. Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα.
  2. Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ.

Οι παραπάνω διατάξεις μειώνουν τα απαραίτητα παραστατικά για την εκταμίευση, επιταχύνοντας την εκταμίευση της επιδότησης για την επιχείρηση.

  • Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο εκάστοτε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης.
  • Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των επιδοτούμενων έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα.

Η απλούστευση των διαδικασιών στα συγκεκριμένα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα εξασφαλίσει αφενός εξοικονόμηση ωρών εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των χρησιμοποιούμενων στοιχείων για την επιτάχυνση και αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Φόρμα Επικοινωνίας

[contact-form-7 id=”7975″ title=”Φόρμα_Επικοινωνίας από το Newsletter GR”]

 

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την υποβολή αίτησης σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ