Αποτελέσματα ΕΣΠΑ Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία»

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19» των επιχειρήσεων που θα λάβουν τη μη επιστρεπτέα επιδότηση εντός του επόμενου διαστήματος. 

Μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ανέφερε ότι «οκληρώθηκε το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο αξιολόγησης προκειμένου 9.617 επιχειρήσεις της Αττικής να ενισχυθούν με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, ύψους 250.104.325 ευρώ. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να τα λάβουν άμεσα.».

Η Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική» υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων – βαθμολογίες

  1. Οι επιχειρήσεις αξιολογήθηκαν σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους δικαιούχους κατά την υποβολή της αίτησής τους.
  2. Κατά την αξιολόγηση, η αρχική βαθμολογία υποβολής ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε ή επαναπροσδιορίστηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, ελέγχοντας ταυτόχρονα και την ορθότητα / πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
  3. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των 200 εκ. € (δηλαδή ) είναι 44,51.
  4. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με έως και 9 άτομα προσωπικό η βαθμολογία υποβολής της τελευταίας θετικά αξιολογημένης επιχείρησης («βάση εισαγωγής») για την οποία επαρκεί ο προϋπολογισμός των επιπλέον 50 εκ. € είναι 32,20.
  5. Όπως ορίζεται στην πρόσκληση (ενότητα 10.2, σελ. 14), ο έλεγχος και η αξιολόγηση διενεργήθηκε μόνο για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες επαρκεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση. 

Διαδικασία εκταμίευσης των χρημάτων

Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, για να προχωρήσει η κάθε επιχείρηση στην εκταμίευση των χρημάτων , θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:

  1. Οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται, λάβουν ενημερωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή τους, συνοδευόμενο από την επιστολή ένταξης της πράξης τους, το χρονοδιάγραμμα και την αναλογούσα (εγκεκριμένη) δημόσια δαπάνη.
  2. Στη συνέχεια θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα με οδηγίες υποβολής αιτήματος ελέγχου και το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό, προκειμένου να υποβάλλουν το αίτημα για την καταβολή της ενίσχυσης.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενημέρωσης των επιχειρήσεων που οι αιτήσεις τους δεν εγκρίθηκαν, είτε γιατί κρίθηκαν απορριπτέες κατά την αξιολόγηση, είτε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
  4. Οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με την ανάρτηση των αντίστοιχων πινάκων απορριπτέων αιτήσεων αλλά και με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή τους, προκειμένου να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, τυχόν ένσταση.

Μόλις οι επιχειρήσεις λάβουν το ενημερωτικό μήνυμα έγκρισης από την Περιφέρεια,  μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματα εκταμίευσης ώστε να τους καταβληθεί σε σύντομο χρόνο η ενίσχυση.


Είμαστε στη διαθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αν η επιχείρησή σας μπορεί να επιδοτηθεί από τα υφιστάμενα ή αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση