Δραστηριότητες (ΚΑΔ) μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Δραστηριότητες (ΚΑΔ) μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Η V.K PREMIUM σας παρουσιάζει συνοπτικά στο παρακάτω Infographic, για τους οκτώ κλαδους επιχειρήσεων οι οποίοι επιδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2016 «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων».

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» ξεκίνησε στις 7 Απριλίου 2016 και λήγει στις 9 Ιουνίου 2016 (μετά από την παράταση που έχει δοθεί).

Για την υποβολή προτάσεων στη δράση ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων», οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τους συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι, να έχουν καταχωρηθεί έως την 31/12/2015.

ΚΑΔ μικρών επιχειρήσεων που επιδοτούνται από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ για μεγαλύτερη ανάλυση, τις επιχειρηματές κατηγορίες στις οποίες θα πρέπει να ανήκει μια επιχείρηση για να μπορεί να επιδοτηθεί και να μπορεί να υποβάλει πρόταση ΕΣΠΑ για αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να ανήκει στις παρακάτω δραστηριότητες.