Το EN ISO 14001:2015 αφορά στην πιστοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που έχουν επίδραση στο περιβάλλον (πχ αέρας, νερό, έδαφος, φυσικοί πόροι, ενέργεια, απορρίμματα, χλωρίδα & πανίδα περιοχής). Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την περιβαλλοντική επίδραση – επιβάρυνση της επιχείρησης.

Σκοπός του προτύπου, μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας και επίδοσης της επιχείρησης, η ικανοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η εφαρμογή καλών πρακτικών, η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων καθώς και ο περιορισμός των επιπτώσεων από έκτακτες καταστάσεις.

Κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 14001:2015 λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, βελτιστοποιείται η λειτουργία της και εφαρμόζονται καλές πρακτικές. Παράλληλα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, για τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων και για την απλοποίηση της εφαρμογής.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει η νέα έκδοση του προτύπου EN ISO 14001:2015, είναι οι ακόλουθες:

Η δομή της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015 είναι τέτοια που διευκολύνει την ενοποίηση του και με άλλα Διαχειριστικά Συστήματα (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2018).

Πλέον, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2018, όσα Πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί με το παλιό πρότυπο EN ISO 14001:2004 έχουν λήξει οριστικά και δεν έχουν καμία ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές, η μετάβαση στο νέο πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@vkpremium.com

Contact Form

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.