Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Κατάσταση προγράμματος: Έληξε

Update: Αναμένεται από την Περιφέρεια Αττικής, η ανακοίνωση των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν για την επιχορήγηση.

Πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» αφορά την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας λόγω της πανδημίας Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής, και έχει τη μορφή επιδότησης για κεφάλαια κίνησης,  με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 € και μέγιστο 50.000 €.

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

Τα επιδοτούμενα ποσά θα δοθούν με βάση μοριοδότηση, που θα εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, την κερδοφορία και τον τζίρο κάθε επιχείρησης. Στη δράση θα μπορεί να συμμετάσχει κάθε μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση στην Περιφέρεια Αττικής.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που: 

 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
 • Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. 


Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και

β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019, όπως εξάγεται από την πλατφόρμα συστημάτων) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Προσοχή: Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560