Επιδότηση για μικροβιολογικά εργαστήρια – ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τα μικροβιολογικά εργαστήρια επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Δικαιούχοι :

Επιδοτούναι οι Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας) και οι Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας).

Εκτός από τον κλάδο υγείας όπου ανήκουν τα μικροβιολογικά κέντρα και οι Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία (αφορά όλους σχεδόν τους κλάδους υγείας)_
 • Υλικά-Κατασκευές

Επιδοτούμενες δαπάνες για μικροβιολογικά εργαστήρια – ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των μικροβιολογικών εργαστηρίων, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το μικροβιολογικά εργαστήρια 
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών 
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή όπως Social Media, Διαφήμιση σε Google & Facebook, καμπάνιες newsletters & email marketting
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής των μικροβιολογικών εργαστηρίων:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

 

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)