Επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – Επιδοτούμενο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» είναι ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο ανήκει στη δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – Χαρακτηριστικά

Η δράση παρέχει επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υλοποιήσουν μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδοτούνται ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Η δράση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 350.000.000 €.

Περιμένουμε να διευκρινιστούν από τον φορέα του προγράμματος οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα είναι επιλέξιμες από την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» καθώς και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Αυτό που γνωρίσουμε είναι ότι εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η προκύρηξη του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ.Τσακίρης.

Προς το παρόν έχει αναρτηθεί μόνο η προδημοσίευση του προγράμματος εδώ


Προϋπολογισμός επένδυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 200.000€.


Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

  • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.


Ποσοστά επιδότησης

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης που μπορεί να επιδοτηθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση από το πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» είναι 50% επί του προϋπολογισμού που κατατίθεται μαζί με την αίτηση. 

Να τονίσουμε ότι στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό 10% για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι επιδοτήσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανόνας De-Minimis).


Επισημαίνομε ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Ενδεικτικές Δαπάνες προς επιδότηση

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες Εξοπλισμού (Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμός)
  • Εξοπλισμός (GREEN)
    • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
    • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
    • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
  • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
  • Δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Αναμένουμε την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Αξιολόγηση αιτήσεων – Διάρκεια υλοποίησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Όπως βλέπουμε στις επιλέξιμες δαπάνες, η επιδότηση αυτή δίνει τη δυντότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης και να επενδύσουν σε “πράσινο” εξοπλισμό όπως εγκατάσταση ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση, αγορά ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων και εξοπλισμό για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσής τους.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» αποτελεί μια εξαιρετική λύση χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση