Επιδότηση ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής για ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Ανακοινώθηκε η επιδότηση ΕΣΠΑ – “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” η οποία ανήκει στη Δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» η οποία στοχεύει στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες επενδύσεις για επενδύσεις σε λογισμικό, τεχνολογίες αιχμής & λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικά η δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει 3 σκέλη: “βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“, “μετασχηματισμός αιχμής για ΜμΕ” και “προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί – δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η επιδότηση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Βασικός στόχος της Δράσης ΕΣΠΑ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4η βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται €201.000 έως και € 1.200.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.


ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ”

Για τις μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από ανέρχεται από 35% έως 50% ανάλογα με το είδος της δαπάνης και τη περιοχή που υλοποιείται η επένδυση.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ».

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200 % τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ –  επιδότηση ΕΣΠΑ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός αιχμής”

 • i. Εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, όπως
  • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
  • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
  • Συστήματα ψηφιακής προβολής
  • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
  • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
  • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
  • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
  • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

 

 • ii. Εφαρμογές/ λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, όπως
  • Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)
  • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
  • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
  • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
  • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
  • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
  • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
  • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall
  • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
  • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
  • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
  • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS
  • (Business Process Management System)
  • Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης
  • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP
  • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
  • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
  • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM
  • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
  • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
  •  Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops)
  • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
  • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
  • Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
  • Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
  • 3D printers – 3D scanners
  • Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
  • Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός κα συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
  • Ρομποτικός εξοπλισμός
  •  Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
  • Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων)
  • Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
  • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής

 

 • iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
2. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
3. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
4. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
5. Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
9. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.


Στην επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης – “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” αναφέρονται και οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) για επιδότηση.

Δραστηριότητες που επιδοτούνται (ενδεικτικά)

Οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση στα 3 παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, ο τουρισμός, η πληροφορική, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας.

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο

Δείτε αναλυτικά την επίσημη πρόσκληση και τους επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εδώ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.


H Δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής για ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση