Επιδότηση για επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και χρήση ΑΠΕ

Ανακοινώθηκε στις 22/12/2017 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» αφορά τη στήριξη για επενδύσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.

Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» αφορά στήριξη για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ήλιος, αέρας, γεωθερμία κ.λπ.) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βάσει των ενεργειακών τους αναγκών, ορθής διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για παραγωγή ενέργειας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 21/12/2017 έως 2/4/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν διάρκεια υλοποίησης έως και 3 έτη από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης.

Επιλεξιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων

Δικαιούχοι των Δράσης είναι, φυσικά πρόσωπα (ενεργοί γεωργοί από 18 έως 61 ετών) και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επίσης δικαιούχοι είναι και τα συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ με την προϋπόθεση να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Ειδικότερα για τη Δράση 4.1.1 τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1, ενώ τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Επιλέξιμες είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις το σύνολο των οποίων έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2017, και ιδιαίτερα για τη Δράση 4.1.1 έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€.

Ύψος προϋπολογισμού

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

Για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών  προσώπων, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 300.000€ έως 500.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις, ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000€ έως 1.000.000€.

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

Για εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 150.000€ έως 200.000€.

Για συλλογικές επενδύσεις ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 150.000€ έως 500.000€.

Ύψος στήριξης:

Από 40% έως 60% για Αττική- Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία

Από 50% έως 85% για την υπόλοιπη Ελλάδα

Επιλέξιμες δαπάνες:

Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

  1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
  2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
  3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
  4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών, εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 1.1.6.
  5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού ή μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
  6. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
  7. Γενικές Δαπάνες, όπως η σύνταξη και η υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης:

  1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας)
  2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, καινούριος εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της εκμετάλλευσης
  3. Γενικές Δαπάνες, όπως η υποβολή αίτησης και η διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, η μελέτη ενεργειακή και διάθεσης αποβλήτων, η τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας.