Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε υδατοκαλλιέργειες & ιχθυοκαλλιέργειες (εκτροφή ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών & μαλακίων) – 2η πρόσκληση

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε υδατοκαλιέργειες & ιχθυοκαλιέργειες

Κατάσταση προγράμματος: Έληξε

Υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ως παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις εκτροφής ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών & μαλακίων για το διάστημα 1/02/20 έως 31/12/2020, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19.

Δικαιούχοι

Yφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που είναι παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας που ασχολούνται με την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.

Ποσοστό επιδότησης: 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης κάθε αίτησης

Μέγιστο ύψος της χορηγούμενης επιδότησης ανά αίτηση:

*Το επιδοτούμενο ποσό προσδιορίζεται τόσο βάσει της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας του Δικαιούχου όσο και βάσει της κατηγορίας μεγέθους.

Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει να καλύπτουν στο σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμή Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.

4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 

5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) αδιαλείπτως από την 01/01/2019 και έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όπως παρακάτω:

6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους προαναφερόμενους στον παραπάνω πίνακα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019.

7. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

  • Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.
  • Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο -στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

8. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

9. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ούτε έχουν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στην ίδια Δράση.

10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.

Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της προκύρηξης.

Τι χρηματοδοτείται

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως:

Ενίσχυση = Δαπάνες 2020 – { [Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020 }

όπου:

Δαπάνες έτους t: Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί:

  • Στις φορολογητέες εισροές που αποτυπώνονται στο πεδίο 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
  • Στην συνολική αξία των αγορών με απαλλαγή από τον αναλογούντα ΦΠΑ -βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ του ιθ. σχετικού- που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουάριος-Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους (μόνο για τους Δικαιούχους
    που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη).


Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από την επιδότηση στο 2106835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση