Επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” για επιχειρήσεις – Προδημοσίευση

Εξοικονομώ επιχειρήσεων

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονομώ Επιχειρώ” αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου (λιανικής και χονδρικής πώλησης), άλλων υπηρεσιών και τουρισμού.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία που θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, η οποία θα προέρχεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. 


Επιδοτούμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά)

Με βάση την προδημοσίευση του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» επιδοτούνται υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν δραστηριότητες όπως:

 • Χονδρικό εμπόριο
 • Λιανικό εμπόριο
 • Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
 • Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
 • Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
 • Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
 • Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών γλυκών μπισκότων βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών
 • Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
 • Παραγωγή μπισκότων
 • Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
 • Παραγωγή κουλουριών και πιτών
 • Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
 • Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες
 • Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη
 • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)
 • Παροχή υπηρεσιών

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παραπάνω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή  υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις  του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών   ή  αυτά που  δεν  έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση, δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» αφορά στη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων καο Μεγάλων επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη πρόσκληση του προγράμματος. 


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ
 • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες (για τις επιχειρήσεις τουρισμού)


Ποσοστό επιδότησης – επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

 • για τον κλάδο του τουρισμού ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ 
 • για τους λοιπούς κλάδους ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €176,75 εκατ.


Το χρονοδιάγραμμα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στο επόμενο χρονικό διάστημα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 2. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 3. για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση)


Επιδοτούμενο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ” – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες

 • Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
 • Να μη διακόπτουν την δραστηριότητα ή/και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 • Επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα 


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε:

 • δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό
 • λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες (δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De Minimis.

Επιδοτούμενες επεμβάσεις (δαπάνες) είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ όπως οι παρακάτω:

 • υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
 • υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
 • υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης


Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Να σημειώσουμε ότι ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.

Επίσης ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επομένως δεν είναι επιλέξιμος.


ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ”

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την αναλυτική διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων στη δράση θα πραγματοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.


Αναμένεται σύντομα η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση