Επιχειρηματικά σχέδια για cloud computing services στο Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

ΤΑΑ Ψηφιακός μετασχηματισμός

δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου για ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενδεικτικό επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί η δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing services).


Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

  1. Αγορά γηπέδου
  2. Κατασκευή κυρίως κτιρίου στέγασης υπολογιστικού εξοπλισμού, με βοηθητικούς χώρους και χώρο γραφείων, αίθουσες συναντήσεων και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
  3. Διαμόρφωση γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (πχ. ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης,περίφραξη)
  4. Αγορά εξοπλισμού, όπως  Η/Υ, servers, storage units, λογισμικά διαχείρισης υποδομής κλπ
  5. Συνδρομές σε cloud platforms
  6. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων κλιματισμού αερισμού και αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης για την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού
  7. Αγορά και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης εγκατάστασης (σύστημα ασφαλείας CCTV)
  8. Αγορά συστήματος έξυπνης παρακολούθησης και επιδιόρθωσης βλαβών (Σύστημα Predictive Maintenance)
  9. Λειτουργικές δαπάνες, όπως αγορά αναλώσιμων, κόστος συντήρησης εξοπλισμού, ρεύμα, ύδρευση κλπ
  10. Αμοιβές τρίτων για ανάπτυξη λογισμικού


Ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Το ύψος της συνεισφοράς του δανείου του ΤΑΑ υπολογίζεται σε 40% επί του ύψους του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Για την κάλυψη του υπολοίπου για την υλοποίηση της επένδυσης, η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ίδια Κεφάλαια σε ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα χρηματοδοτηθεί δάνειο από τα διαθέσιμα της Τράπεζας.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων. Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν τις υποβολές των αιτήσεων στα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση