Ενεργό επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ»

Δεδομένης της ύπαρξης αδιάθετων ακόμα κεφαλαίων από τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης, ανοιχτές παραμένουν οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την υποστήριξη της διεθνούς προβολής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό. 

Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής σε διεθνή κλίμακα. Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτεί τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλες διεθνείς Εκθέσεις με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διεθνής προβολή συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν με σειρά προτεραιότητας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι έως 100.000 ευρώ και το ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 50%. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

«Επιχειρούμε ΕΞΩ» – Ποιοι θα επιδοτηθούν

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

«Επιχειρούμε ΕΞΩ» – Επιλέξιμες δραστηριότητες

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία / Φάρμακα.

«Επιχειρούμε ΕΞΩ» – Επιλέξιμες δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 1. Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 2. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 3. Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 4. Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 5. Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 6. Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 7. Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
 8. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης έργου.

Ανώτατα Όρια Προϋπολογισμού ανά Έκθεση

 • Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ.
 • Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ.
 • Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τη VK PREMIUM στο 210 6835560.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του προγράμματος

[contact-form-7 id=”6076″ title=”Επιχειρούμε Έξω – Φόρμα”]

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.