Το ΕΝ ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο για την πιστοποίηση της ποιότητας, πάσης φύσεως δραστηριοτήτων. Περιέχει γενικούς όρους και απαιτήσεις, ώστε να έχει εφαρμογή σε εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων.

Βασικός σκοπός της εφαρμογής του προτύπου, είναι η τεκμηρίωση της ικανότητας της επιχείρησης να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών της και συμμορφώνεται διαρκώς με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις αλλά και να βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργίας της, περιορίζοντας τα λάθη της και το κόστος παραγωγής της.

Κατά την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, βελτιστοποιείται η λειτουργία της και εφαρμόζονται καλές πρακτικές. Παράλληλα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, για τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων, την απλοποίηση της εφαρμογής και διατήρηση της πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης περιλαμβάνει το δειγματοληπτικό έλεγχο της λειτουργίας της επιχείρησης στα τμήματα στα οποία οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν εφαρμογή (π.χ. πωλήσεις, αγορές, παραγωγή, σχεδιασμό, κτλ).

Η δομή της νέας έκδοσης του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015 είναι τέτοια που διευκολύνει την ενοποίηση του και με άλλα Διαχειριστικά Συστήματα (ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005).

Πλέον, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2018, όσα Πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί με το παλιό πρότυπο EN ISO 9001:2008 έχουν λήξει οριστικά και δεν έχουν καμία ισχύ. Στις περιπτώσεις αυτές, η μετάβαση στο νέο πρότυπο EN ISO 9001:2015 είναι υποχρεωτική.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@vkpremium.com 

Contact Form


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.