Νέα Επιδότηση – Β’ Κύκλος – Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»

Νέα Επιδότηση - Β' Κύκλος - Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece»

Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» Β’ κύκλος, στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιδότησης ύψους από 5.000 έως 100.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: έως 30/11/2022

Ο Β’ κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί) με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 εργαζομένους) στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, οι οποίες μπορούν δύναται να λάβουν χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ για Κεφάλαιο Κίνησης με στόχο την κάλυψη εξόδων τους.

Η επιδότηση παρέχεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) του “Elevate Greece” σε ποσοστό 80% των εξόδων του 2020 ή του 2021.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
 • Αγορές Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης,
 • Έξοδα του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Όρια επιδότησης Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19» Β’ κύκλος: από 5.000 € κατ’ ελάχιστο έως 100.000 € μέγιστο.

 • Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.
 • Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ. 

Όροι και προϋποθέσεις – επιδότηση ΕΣΠΑ “Elevate Greece” Β’ κύκλος:

 • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια 
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2021
 • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή να απασχολούν έως 249 εργαζομένους
 • Το άθροισμα των εξόδων του 2019 ή του 2020 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ
 • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
 • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν στον Α’ κύκλο υποβολής αιτήσεων της επιδότησης ΕΣΠΑ “Elevate Greece”, λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του φακέλου, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος χρηματοδότησης για το διάστημα που παραμένει ανοικτή η πρόσκληση και υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Φόρμα προαξιολόγησης επιχείρησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση