‘Εως 55% επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων

Προκυρύχθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις για έργα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 29/01/2021. 

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» παρέχει επιδότηση έως 55% σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και ασχολούνται με έργα διαχείρισης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης για τα έργα διαχείρισης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων θα πρέπει να είναι από 400.000€ έως 3.000.000 €
 • Ποσοστό επιδότησης : από 20%έως 55% (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια της επένδυσης)
 • Ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη της επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
 • Η επένδυση να αφορά σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 250 εργαζομένους) ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την 20 Ιουλίου 2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Υπηρεσίες Επεξεργασίας λυμάτων
 • Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
 • Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμινίου
 • Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων- ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων

Ο κωδικός δραστηριότητας της επιδοτούμενης επιχείρησης θα πρέπει να ανήκει στους ΚΑΔ 37, 38 και 39.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης

 

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 25%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
3 Μεταφορικά μέσα 30%
4 Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών 5%

(και μέχρι του ποσού των 7.000€ ανά σύστημα διαχείρισης)

5 Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5%
6 Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις 15%
7 Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 10%
8 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη 10%

Πληροφορίες

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.000€. Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ανακύκλωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, ώστε να λάβουν την επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων». 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.