Οι 3 κύριες αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη”

Αναπτυξιακός Νόμος

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα θα αποτελέσει ο Νέος Αναπτυξιακός νόμος – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη”. Στις κυριότερες αλλαγές που πρόκειται να περιλαμβάνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με στόχο να αποτελέσει ένα ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, είναι η εισαγωγή 13 νέων καθεστώτων επενδύσεων, νέες ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και θεαματική αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων στις Περιφέρειες. 


Πίνακας Περιεχομένων

Οι 3 κύριες αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο – Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη”

       1. 13 Θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάσταση.

Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, οι ενισχύσεις σε τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια.

Δείτε ΕΔΩ τους κλάδους που μπορούν να επιδοτηθούν.

      2. Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων εντός 60 ημερών

Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να τον ολοκληρώσει εντός 10 ημερών. Επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστούν γραφειοκρατικά κωλύμματα που αποτελούσαν τροχοπέδη για τις επενδύσεις στην χώρα μας.

       3. Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022

Εγκρίθηκε ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων στο σύνολο σχεδόν των Περιφερειών της χώρας.

Για την περίοδο 2022-2027 τα ποσοστά ενισχύσεων θα φτάσουν δυνητικά:

 • έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
 • έως 60% για τις μεσαίες και
 • έως 75% για τις μικρές επιχειρήσεις.


Προσφερόμενα Κίνητρα Επενδύσεων από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

 • Φορολογική απαλλαγή: Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός 15 φορολογικών ετών
 • Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. Υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς  «Νέο Επιχειρείν»), μέσω ταμείου συμμετοχών, με τις εξής μορφές:
  • Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις
  • δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση