Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ

Ο Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

O Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ διαρθρώνεται στις παρακάτω – τουλάχιστον – ενότητες:

  • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
  • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
  • S.W.O.T. ανάλυση.
  • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ.
  • Πρόγραμμα δράσης.
  • Προϋπολογισμός.
  • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
  • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
  • Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου.