Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην πρωτογενή παραγωγή. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η VK PREMIUM περιλαμβάνουν:

 • Την καταγραφή της υφιστάμενη κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου,
 • Την επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης/ διόρθωσης ή/και αλλαγής για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου,
 • Την καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή του προτύπου,
 • Την υποστήριξη της επιχείρησης για τη διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων,
 • Την υποστήριξη της επιχείρησης για τη διενέργεια της διοικητικής ανασκόπησης και τον καθορισμό και παρακολούθηση των εταιρικών στόχων,
 • Την προετοιμασία της επιχείρησης για την πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της φυσικής παρουσίας κατά την αξιολόγηση από τους Επιθεωρητές του Φορέα Πιστοποίησης
 • Την υποστήριξη για την άρση των όποιων Μη Συμμορφώσεων εντοπιστούν κατά την ανωτέρω αξιολόγηση

 

 

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα και θεωρείται το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως. 

Βασικός στόχος του προτύπου είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και η δημιουργία δυνατής βάσης για συνεχή βελτίωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του, αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.

Το ISO 9001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν. 

Tα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 είναι:

  • Ο περιορισμός λαθών και αστοχιών, μέσω της οργάνωσης και της τυποποίησης των διαδικασιών
  • Η συνεχής βελτίωση
  • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς στους οποίους το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

ISO 22000:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιέχει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.

Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση κατά  ISO 22000:2018 είναι:

  • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
  • Αποτελεσματική διαχείριση διατροφικών κρίσεων (ανακλήσεις – αποσύρσεις από την αγορά),
  • Συνεχής βελτίωση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων
  • Ενίσχυση εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα παραγόμενα προϊόντα
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με πελάτες που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων
ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Θέτει το πλαίσιο σε έναν οργανισμό προκειμένου να επιτύχει τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής του σε αντίστοιχες νομοθεσίες και την επίτευξη των περιβαλλοντικών του στόχων.

Απευθύνεται σε κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο και το αντικείμενό του που επιδιώκει να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές ευθύνες του με συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 είναι:

  • Οικονομικά και περιβαλλοντικά, μέσω της μείωσης των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων, κατανάλωσης ενέργειας, παραγωγής αποβλήτων
  • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με πελάτες που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και εξασφάλιση νομοθετικής συμμόρφωσης

 

ISO/IEC 27001:2013 – Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO/IEC 27001:2013 (IT Information Management System) είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Στο πρότυπο αυτό  περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του.

Το ISO 27001:2013 μπορεί να εφαρμοστεί απ’ όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική τους θέση. Η εφαρμογή του ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εταιρείες υπηρεσιών πληροφορικής, προώθησης πωλήσεων.

 

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27000:2013 είναι:

  • Επίλυση  ζητημάτων οργάνωσης της επιχείρησης ως προς τη διαχείριση των πληροφοριών
  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών
  • Τεκμηριωμένη δέσμευση ως προς την ασφάλεια πληροφοριών
  • Συμβολή στη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (π.χ. GDPR).
GLOBALG.A.P. IFA Option 1 ή 2 – Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά

Το διεθνές σχήμα πιστοποίησης GLOBALG.A.P. είναι μία προσιτή, ολιστική προσέγγιση για την αειφόρο παραγωγή ασφαλών φρέσκων αγροτικών προϊόντων. Πρόκειται για το κορυφαίο, ευρύτερα διαδεδομένο και αποδεκτό πρωτόκολλο στον κόσμο για την ασφαλή και βιώσιμη γεωργία.

Το GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ή/και τυποποιούν κυρίως φρέσκα φρούτα και λαχανικά και μπορεί να υλοποιηθεί τόσο από μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) όσο και από ομάδες παραγωγών (Option 2).

Η πιστοποίηση βάσει των απαιτήσεών του, αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούμενο για τη συνεργασία με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου (Super Markets) και την εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.

 

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια γεωργική εκμετάλλευση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. είναι:

  • Αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό GFSI, μια Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ως ισοδύναμο με τα πρωτόκολλα IFS Food και BRC (ισχύει μόνο για τις εκδόσεις 5.4 GFS & 6.0).
  • Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανεμπορίου, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, LIDL, κτλ.
  • Παραγωγή πιο ποιοτικών κι ασφαλών προϊόντων
  • Προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων

 

Επιπρόσθετα του GLOBALG.A.P. IFA Option 1 ή 2 έχουν εκδοθεί και τα παρακάτω συμπληρωματικά (add-on) πρότυπα:

  • Chain of Custody (CoC) το οποίο εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις που χειρίζονται και διακινούν πιστοποιημένα κατά GLOBALG.A.P προϊόντα 
  • GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP) το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κοινωνικής πρακτικής στον πρωτογενή τομέα
ISO 13485:2016 – Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Σχετικών Υπηρεσιών

 

ISO 37001:2016 – Πρότυπο Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά ISO είναι υποχρεωτικά για ορισμένες επιχειρήσεις (π.χ. προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών (βάσει του Άρθρου 10 του Ν.4865/2021, Α’ 238). 

        Δείτε περισσότερα

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα ποιότητας ISO η VK PREMIUM Σύμβουλοι επιχειρήσεων εποικοινωνήστε μαζί μας!

Φόρμα Επικοινωνίας

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.

[/one]