Νέος (Β’) κύκλος υποβολών αιτήσεων – ΕΣΠΑ e-λιανικό με επιδότηση έως 5.000 € για την κατασκευή e-shop

Επιδότηση ΕΣΠΑ "e-λιανικό" έως 5.000 ευρώ για κατασκευή e-shop σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης

Νέος (Β’) κύκλος υποβολών αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό, το οποίο παρέχει επιδότηση έως 5.000 € για την κατασκευή e-shop σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Επίσης τροποποιείται η προκύρηξη της Δράσης «eΛιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» στα παρακάτω σημεία:

1.Στο Κεφάλαιο 7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, η παράγραφος:
«Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα»
διαμορφώνεται ως εξής:
«Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα».

2. Στο Κεφάλαιο 11.5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση (σημείο 35 του προοιμίου) προστίθεται η παράγραφος:
«Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.»

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, στον Πίνακα 8 – Κατάλογος Συνημμένων Εγγράφων:
Το σημείο 4:

Το σημείο 5:

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, στον Πίνακα Α, γίνονται οι παρακάτω προσθήκες, διορθώσεις-αλλαγές:
Το σημείο 6:
«Έντυπο Ε3 2020 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές, εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.»
διαμορφώνεται ως εξής:
«Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις).»
Το σημείο 9:
«Υ.Δ . Εξόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. Στην Υ.Δ. θα πρέπει να αναφέρονται τα έξοδα αναλυτικά για τις περιόδους σύγκρισης ανά έτος (2019 & 2020) (Δεν αφορά νέες επιχειρήσεις).»
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 7 από 8
διαμορφώνεται ως εξής:
«Υ.Δ . Εσόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. Στην Υ.Δ. θα πρέπει να αναφέρονται τα έσοδα αναλυτικά για τις περιόδους σύγκρισης ανά έτος (2019 & 2020) (Δεν αφορά νέες επιχειρήσεις).»
Το σημείο 10:
«Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url)» καταργείται, καθώς κρίνεται επαρκές κατά την ένταξη η απλή δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε αντίστοιχο πεδίο του ΠΣΚΕ.
5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης στο σημείο 4 προστίθεται η παρακάτω παράγραφος:
Σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης περί ακατάσχετου [Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021), Άρθρο 222] όπως ισχύει, αναστέλλεται η προσκόμιση αυτών των δικαιολογητικών για το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αυτής.

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προστίθεται για λόγους τυπικούς ο παρακάτω κωδικός δραστηριότητας, καθώς όλοι οι τεταρτοβάθμιοι του εν λόγω ΚΑΔ τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμοι:

47.78.83 // Λιανικό Εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού

Δείτε τις ερωτωαπαντήσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.Τσακίρη για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-Λιανικό.


Στη VK PREMIUM – Σύμβουλοι επιχειρήσεων αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή της αίτησης σας.

Φόρμα Δωρεάν προαξιολόγησης για επιδότηση ΕΣΠΑ έως 5.000 ευρώ για κατασκευή e-shop σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης

* You must fill this field.

CAPTCHA image

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Email: info@vkpremium.com