Τροποποίηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινη αναβάθμιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας»

Athens Business Green Toolkit

Κατάσταση προγράμματος: ΕΛΗΞΕ

Παρατείνεται μέχρι την 1/12/2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ «Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους» που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι τα 30.000€, με ελάχιστο ποσό τα 5.000€.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι το 80% του προϋπολογισμού.


Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτεί υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει:

  • Να λειτουργούν νομίμως εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων.
  • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (Έναρξη επιχείρησής πριν τις 31/12/2016)
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ


Η τροποποίηση της αρχικής προκήρυξης του προγράμματος πέρα από την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αφορά αλλαγές στους δικαιούχους, στις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και στις επιλέξιμες δαπάνες.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Προστίθενται στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων οι Δικηγορικές εταιρίες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, υπό τις προϋποθέσεις:

  • να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα
  • να υπόκεινται σε φόρο και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

2. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του υφισταμένου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μέσω ηλεκτρονικού Προσαρτήματος στο ηλεκτρονικό Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτηρίων.

3. Προστίθεται στις επιλέξιμες δαπάνες η προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης τουλάχιστον C, σύμφωνα με την αναπροσαρμοσμένη ενεργειακή σήμανση και τη νέα ταξινόμηση.

4. Καταργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας με βάση τους ΤΚ της περιοχής ΟΧΕ ΣΒΑΑ και ορίζεται πως θα γίνεται με βάση τις οδούς και τον σχετικό χάρτη όπως παρακάτω:

5. Καταργείται από τις επιλέξιμες δαπάνες η προϋπόθεση για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων υποστηρίζει τις επιχειρήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο το πρόγραμμα αναβάθμισης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση