Ποιοι είναι οι άξονες προτεραιότητας για τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προωθεί μέσα από επιδοτήσεις, δάνεια και κίνητρα για νέες επενδύσεις την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την ενσωμάτωση της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία και την αύξηση του ανταγωνισμού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η στρατηγική του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) 2021-2027 βασίζεται στην ανάπτυξη των παρακάτω αξόνων προτεραιότητας πάνω στους οποίους θα διαμορφωθούν τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 -2027:

 

A. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω παραγωγικών deals και της ανταγωνιστικότητας

1. Επιχειρηματικότητα- Παραγωγικότητα

Οι δράσεις συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ, ιδίως με αυτές που συνδέονται με ευκαιρίες ανάπτυξης εξειδικευμένων αγορών (niche markets).

 • Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα.
 • Παροχή κινήτρων για α) εφαρμογή συστημάτων και σημάτων ποιότητας, β) δημιουργία ενιαίου πλαισίου βιομηχανικών προτύπων και τυποποίηση με πιστοποίηση.
 • Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και προώθησή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και B2B αγορές.
 • Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
 • Υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτομιών
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος.

2. Συνεργατικά σχήματα- Εξωστρέφεια

Οι δράσεις σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών θα συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ και θα έχουν ως απόρροια την εξωστρέφεια, την πρόσβαση σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνή κλίμακα. Οι συνεργασίες θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένα σχέδια εξαγωγικής δραστηριότητας, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και οι καθιερωμένες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τις νεοφυείς (start-ups) ως προς την ικανότητα αξιοποίησης των απαιτήσεων της εποχής και την καινοτομία.

3. Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ

Στις δράσεις συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων και αφορούν:

 • Ανάπτυξη μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρηματικότητας, καθώς και εργαστηριακών και άλλων υποδομών ποιότητας και διαχείρισης
 • Αναβάθμιση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων.
 • Βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις

Θα δοθεί έμφαση, ώστε οι πρωτοβουλίες να συνοδεύονται από βιώσιμα σχέδια μεσο-μακροπρόθεσμης λειτουργίας και συστήματα ελέγχου και απόδοσης.

 

Β. Αξιοποίηση της ψηφιοποίησης για επιχειρήσεις και πολίτες

1. Πρόσβαση σε Ψηφιακές Τεχνολογίες

 • Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ΜμΕ και διεύρυνση του φάσματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών (B2B, B2C, C2C)
 • Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λογισμικό

Οι δράσεις αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στον ελληνικό τομέα διαδικτύου (.gr) και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

2. Ανάπτυξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Προορίζονται χρηματοδοτήσεις για επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης και εμπορικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (TΠE). Αποδέκτες θα είναι επιχειρήσεις και κυρίως, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) καινοτομίας, καθώς και σημαντικοί κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση δεδομένων και δημιουργούν επιχειρηματικές συνέργειες.

 

Γ. Στοχευμένα προγράμματα για το προσωπικό των εταιριών

1. Προγράμματα στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων

Δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα προωθήσουν την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

2. Αξιοποίηση/ εξέλιξη εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις

Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού και ερευνητών που θα συνεισφέρουν σε καινοτόμες δράσεις.

 

Δ. Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

1. Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Οι δράσεις προωθούν τις επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούν στην:

 • Παραγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ερευνητών και κυριαρχία των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνείς αγορές ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνεται η δημιουργία ή αναβάθμιση ενδοεπιχειρησιακών δομών και συστημάτων E A, καθώς και εργαστηρίων
 • Παροχή κεφαλαίου σποράς σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

2. Διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα / συνεργατικοί μηχανισμοί

Οι δράσεις συμβάλλουν στη διασύνδεση επιχειρήσεων με κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, όπως:

 • Ερευνητικοί φορείς και εργαστήρια ΑΕΙ, με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών, τεχνικών ή συμβουλευτικών εργασιών και την ανάπτυξη εμβληματικών βιομηχανικών έργων
 • Ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα: Πρόθεση αποτελεί η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των νέων γνώσεων και η ενσωμάτωση του εξειδικευμένου ερευνητικού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία.
 • Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Competence Centres) για την υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής έντασης γνώσης. Χρηματοδότηση απαιτείται για την ανάπτυξη κοινών υποδομών έως ότου αυξηθούν τα έσοδα.
 • Ανάπτυξη συστάδων καινοτομίας (innovation clusters). Βασικά κριτήρια για την χρηματοδότηση αποτελούν: η προοπτική διεθνούς δραστηριοποίησης, η ύπαρξη υποδομών παραγωγής γνώσης και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών, η ύπαρξη μίας ή περισσότερων καλά προσδιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, το ενδιαφέρον εμπλοκής παραδοσιακών επιχειρήσεων και τα δίκτυα συνεργασίας

3. Ερευνητικές υποδομές

Οι δράσεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και νέων ερευνητικών υποδομών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτές.

4. Στήριξη/ προώθηση διεθνών συνεργασιών

 • Ανάπτυξη ελληνικών πρωτοβουλιών στο πρόγραμμα Horizon Europe/Widening Participation and Strengthening the European Research Area 
 • Συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες συμπεριλαμβανομένων των European Partnerships

5. Μηχανισμός παρακολούθησης

Η πορεία των παραπάνω δράσεων θα ελέγχεται και θα ενισχύεται από έναν μηχανισμό που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ανιχνεύει νέους τομείς δραστηριοποίησης.


Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο της VK PREMIUM καλώντας στο 210-6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση