Επιδότηση για ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση των επιχειρήσεων στη Μεταποίηση & στον Τουρισμό

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση

Οι επενδύσεις στους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού μπορούν να επιδοτηθούν με ανώτατο ποσοστό 75% από τον Αναπτυξιακό νόμο και να λάβουν μέγιστη ενίσχυση έως 5.000.000 €. Επιδότηση για την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Ενισχύσεις στη Μεταποίηση

Το καθεστώτος “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτοποιία
 • Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Παραγωγή δομικών υλικών
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο:

 • έως 3.000.000 € για μικρές επιχειρήσεις

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

 • έως 5.000.000 € (φορολογική απαλλαγή)
 • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι από 100.000 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό). Επομένως το καθεστώς “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” μπορεί να στηρίξει την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση των επιχειρήσεων που ανήκουν στους παραπάνω κλάδους.

Παράταση υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29/12/2023 

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος


Επιδοτήσεις έως 75% στον τουρισμό – Ξενοδοχειακός κλάδος

Το καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου, επιδοτεί έως 75% τα επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό Ξενοδοχείων 4* και άνω, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, camping & condo hotels. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης όπως ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Το καθεστώτος ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τουρισμού. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων αφού παρέλθει μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) υπό προϋποθέσεις

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι  από 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό). Επομένως το καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” μπορεί να στηρίξει την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να ασχοληθούν με τις παραπάνω επενδύσεις.

Παράταση υποβολής αιτήσεων: μέχρι 29/12/2023 

Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων για τα παραπάνω ενεργά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση