Πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΕΣΠΑ 2014-2020

Έληξε η υποβολή αιτήσεων

Προκηρύχθηκε στις 10 Μαρτίου 2017 από τη ΓΓΕΤ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας επιδοτούμενης Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:


Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είτε Ομάδες ανεξαρτήτων ΜΜΕ» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Μέγιστος προϋπολογισμός: 200.000€ (για μία επιχείρηση) έως 500.000€ (για περισσότερες από 3 επιχειρήσεις).II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων- ανεξαρτήτως μεγέθους - με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

 Μέγιστος προϋπολογισμός: 1.000.000€III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων από υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις


Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων από υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

 Μέγιστος προϋπολογισμός: 2.000.000€


Δικαιούχοι επιδοτούμενου προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ :

  • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. ανεξαρτήτως μεγέθους, ημερομηνίας ίδρυσης, και νομικής μορφής (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, ατομικές επιχειρήσεις)

Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT.

  • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής επενδυτικά προτάσεων της ενιαίας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ: από 23/3/2017 έως 17/5/2017 ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)


Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

  1. Δαπάνες προσωπικού.
  2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.
  3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
  4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
  5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
  7. Δαπάνες καινοτομίας
  8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ποσοστό επιχορήγησης δράσης ΕΣΠΑ “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”: Από 25% – 100% ανάλογα με το είδος του δικαιούχο, το μέγεθος, την παρέμβαση και την κατηγορία δαπάνης.

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=3365 ή επικοινωνήστε μαζί μας.

** Το επιδοτούμενο πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ είχε αρχικά προδημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2016.