Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2014-2020

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα - ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Προδημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

To πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία ή ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups), με 100% επιχορήγηση της σχεδιαζόμενης επένδυσης προϋπολογισμού έως 60.000 €.

Δείτε και το σχετικό βίντεο με την παρουσίαση των βασικών αρχών του προγράματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τις startup επιχειρήσεις από τον Δ.Σ της VK Premium, Κωνσταντίνο Βαμβακά.

 Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Οι ενισχυόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”, οι δραστηριότητες σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Προδημοσίευση προγράμματος

 ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Προϋπολογισμός έργων που θα εγκριθούν

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2)κύκλους (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης επιχείρησης που θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” μπορεί να κυμαίνεται έως 60.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές,
  δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού,εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως η ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης,ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
 • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
 • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
 • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
 • οι αμοιβές τρίτων.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” και θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό, θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και υποβολή της επιχειρηματικής σας πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Το πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” είναι ένα από τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που προδημοσιέυτηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα 3 (τρία) προγράμματα που προδημοσιέυτηκαν είναι:

Επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων