Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»

Καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Έληξε η υποβολή αιτήσεων

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στο πρόγραμμα αυτό οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μπορεί να γίνει από 8 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2016.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Eνίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων – 100% επιδότηση

Βασικά σημεία του επιδοτούμενου προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που πρέπει να τονιστούν είναι τα εξής:

• Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 100%.

• Η πρώτη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού αντικειμένου ενώ η δεύτερη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού αντικειμένου.

Δυνητικοί Δικαιούχοι επιδότησης ΕΣΠΑ «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»

• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίο, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»:

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι (όχι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού) εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια.
  2. Συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι θα πρέπει να έχουν διακόψει την ατομική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης.
Δύναται να διαθέτουν ή να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.

Προϋπολογισμός Εργων προγράμματος «Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων»

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 25.000 €. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€.

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΕΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΠΟΣΟ
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες ) 60 %
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) 20 %
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10 %
4 Προμήθεια αναλωσίμων 15 %
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30 %
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000
7 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20%
(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
8 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40%
(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας 8 υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Δείτε και τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»