Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων”

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” το οποίο εντάσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» έχει παραταθεί έως τις 8 Ιουλίου 2016.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Βασικά σημεία του επιδοτούμενου προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» που πρέπει να τονιστούν είναι τα εξής:
Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό
έως 50% (40% του προϋπολογισμού και 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού).
• Αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως και την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου αντικειμένου.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου π/υ.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις επιδότησης ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων»

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

2.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και

3.Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης, επιχειρήσεις όπως franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Προϋπολογισμός Εργων προγράμματος «Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των 200.000 € στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 €.

 

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΕΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΠΟΣΟ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 40 %
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90 %
3 Άϋλες Δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000 €
4 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα Αναβάθμιση μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οδηγός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων»