Επίσημη προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Έληξε η υποβολή αιτήσεων

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Νεοφυής επιχειρηματικότητα” το οποίο στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και εντάσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πρόγραμμα αυτό οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» μπορεί να γίνει από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Νεοφυής επιχειρηματικότητα – 100% επιδότηση

Βασικά σημεία του επιδοτούμενου προγράμματος «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» που πρέπει να τονιστούν είναι τα εξής:
• Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 100%.
• Η πρώτη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού αντικειμένου ενώ η δεύτερη αίτηση εκταμίευσης είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού αντικειμένου.

Δυνητικοί Δικαιούχοι επιδότησης ΕΣΠΑ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών (με τυχόν εμπορική δραστηριότητα με ακαθάριστα έσοδα λιγότερα από 25% των συνολικών) οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»:

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ιδίας ή και διαφορετικών κατηγοριών με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μία από τις νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

Οι δικαιούχοι του επιδοτούμενου προγράμματος Νεοφυής επιχειρηματικότητα θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης και να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου από 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εκτός των προγραμμάτων κατάρτισης.

Εισχυόμενοι Τομείς προτεραιότητας για ένταξη στο “Νεοφυής επιχειρηματικότητα”

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Αγροδιατροφή
  • Ενέργεια
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Υγεία – Φάρμακα
  • Υλικά – Κατασκευές

Προϋπολογισμός Εργων προγράμματος «Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€.

 

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΕΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΠΟΣΟ
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες ) 60 %
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου και εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) 8 %
3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10 %
4 Προμήθεια αναλωσίμων 15 %
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30 %
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
24.000
7 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 30%
(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
8 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40%
(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
9 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα Νεοφυής Eπιχειρηματικότητα για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δείτε και τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος Νεοφυής επιχειρηματικότητα