FIWARE Accelerator

Δομή του προγράμματος “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

Η δομή του προγράμματος αποτελείται από τρεις φάσεις:

 • 1η φάση: ξεκίνησε το 2Ο11 ως το 2012 με προϋπολογισμό 90 εκ. ευρώ και στόχο την δημιουργία του υποβάθρου που αφορά το τμήμα των τεχνολογιών χτίζοντας την συνέχεια του ίντερνετ.
 • 2η φάση : από το 2013 ως το 2014 με προϋπολογισμό 80 εκ. ευρώ δομοποιώντας περαιτέρω τις ως άνω διαδικασίες.
 • 3η φάση: FIWARE Accelerator. Η τρέχουσα φάση από το 2014 ως το 2016 με προϋπολογισμό 130 εκ. ευρώ με στόχο την δημιουργία νέων περαιτέρω δομών και λειτουργιών του μελλοντικού ίντερνετ καθώς και την τεχνολογική εξέλιξη που έλαβε χώρα στα δυο προηγούμενα στάδια στους τομείς υπηρεσιών/εφαρμογών ίντερνετ. Το FIWARE είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος με στόχο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν απο το νέο κύμα της ψηφιοποίησης που προκαλείται από την διάχυση των πρόσφατων τεχνολογιών του Διαδικτύου.

Η Ευρώπη αποτελεί χώρο όπου ενισχύονται οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα με στόχο να καταστούν εν δυνάμει παγκόσμιοι ηγέτες στους τεχνολογικούς τομείς του μέλλοντος. Το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ προσβλέπει ακριβώς στην ενδυνάμωση του επιχειρηματικού τοπίου που περιβάλλει. Οι νέοι web-επιχειρηματίες (web-entrepreneurs) καθώς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME’s) αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας με δυνατότητα να εκκινήσουν την επιχειρηματική δράση, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το πρότυπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το μελλοντικό ίντερνετ FI-PPP(FUTURE INTERNET PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) δημιουργεί τις υποδομές για εξυπνότερες ψηφιακές επιχειρηματικές διαδικασίες/δραστηριότητες μέσα από την στενή διασύνδεση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. Προσανατολίζεται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς όπως: μεταφορές, υγεία, ενέργεια με στόχο καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα στους τομείς αυτούς.

Στην Τρίτη φάση υλοποιείται το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator ως μια ανοικτή πλατφόρμα όπου έχουμε ανταγωνιστικού κόστους διαδικτυακές υπηρεσίες/εφαρμογές σε μια πρωτότυπη κλίμακα αλληλεπιδρώντας δυναμικά. Το πρόγραμμα FIWARE στοχεύει στην προώθηση της αφομοίωσης FIWARE τεχνολογιών από επιχειρηματίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας, από προγραμματιστές εφαρμογών, κ.λ.π. με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME’s) και τις νεοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις.

Με το πρόγραμμα αυτό, η ΕΕ ξεκίνησε ένα φιλόδοξο εγχείρημα το Σεπτέμβρη του 2014 με στόχο την αξιοποίηση 80Ε € για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME’s) και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα αναπτύξουν καινοτόμες εφαρμογές που βασίζονται στο FIWARE. Παρόμοια προγράμματα μπορούν να τρέξουν και σε άλλες περιφέρειες.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SME’s) και νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων προσανατολισμένες (focused) σε τεχνολογικούς τομείς όπως, Smart cities, eHealth, Transport, Energy & Environment, Agrifood, Media & Content, Manufacturing & Logistics, Social & Learning ενθαρρύνοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία FIWARE Accelerator.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator

Το FIWARE Accelerator είναι μια ανοικτή πλατφόρμα όπου έχουμε ανταγωνιστικού κόστους διαδικτυακές υπηρεσίες/εφαρμογές σε μια πρωτότυπη κλίμακα αλληλεπιδρώντας δυναμικά.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα χρηματοδότησης FIWARE Accelerator απευθύνεται σε:

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME’s)
 • Web-επιχειρηματίες (Web-entrepreneurs)

Παρακάτω γίνεται απαρίθμηση και περιγραφή των προσφερόμενων προς χρηματοδότηση προγραμμάτων τα οποία ανήκουν στην κατηγορία Fiware Accelerator:

 • 1.CEED Tech (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: CEED Tech is a consortium of five start-up accelerators, operating in Central and Eastern Europe; it aims to help young companies build viable products, launch them quickly and successfully raise capital. The CEED Tech project will address the domains of Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content, Manufacturing & Logistics. Projects in the areas of data, cloud services, analytics, transactional technologies, fintech and e-commerce, B2B technologies, location based services and security are encouraged to apply.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: The CEED Tech project will address the domains of Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content, Manufacturing & Logistics. Projects in the areas of data, cloud services, analytics, transactional technologies, fintech and e-commerce, B2B technologies, location based services and security are encouraged to apply.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 30,000€ έως 250,000 €

 

 • 2.European Pioneers – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: The project European Pioneers focuses on creative ideas with the potential to exploit the latest technology provided by FIWARE and FI-CONTENT for the development of software applications enriching the media business landscape and improving media usage for end-customers as well as media suppliers. Minimum threshold will be: teams will have a minimum of two members, Intense usage of one (or better two or three) Generic and/or Specific Enablers, International scalability (in terms of business model), testing of market acceptance within three months.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Development of software applications enriching the media business landscape and improve media usage for end customers and media suppliers
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 50,000€ έως 250,000 €

 • 3.FI-C3 (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: FI-C3’s aim is to promote projects by SMEs and web-entrepreneurs relating to innovative products/services in three business domains: smart territories (smart city guides; smart city platforms; smart city services…),media & contents (multimedia augmented reality; transmedia/crossmedia devices; video games…), and care & well-being (smart home; indoor position; personalized connected media…).
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Promote creation of innovative ICT (software/hardware) services / products in: environment, health, transport, finance, bottom up.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 50,000E έως 150,000 €

 

 • 4.SOUL-FI – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: SOUL-FI is seeking to promote the development of products and/or services that take advantage of real time information, open and crowd-sourced data. SOUL-FI is open for ideas based on FIWARE technologies that make the best of what the Internet of Things has to offer. Applications must address the domain of smart cities and sustainable mobility.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Smart cities and sustainable mobility.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 10,000€ έως to 75,000 €

 

 • 5.Finish accelerator – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: The Finish accelerator will foster the development and operation of intelligent software applications for supply chains of perishable products such as food or flowers. Application is open for SMEs, startups and web-entrepreneurs.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: The Finish accelerator will address the domains of Food Chains, Flower, Fruits & Vegetable Business and Logistics.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: έως 150,000 €

 

 • 6.CREATiFI – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: Bridge the innovation gap between European Creative Industries and other regions in the world, while also boosting Europe’s unique strengths of cultural diversity
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: The CreatiFI project will address the domains of Media & Content and Smart Cities. Applicants will be SMEs and web-entrepreneurs established in an EU member state (among others), using FIWARE technologies and preparing a CreatiFI program
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: έως to 150,000 € 

 

 • 7.FABulous – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: Foster the innovation and web-entrepreneurship ecosystem for 3D printing in Europe bringing together FI assets, infrastructures and investors with innovators and entrepreneurs in the field of design manufacturing, logistics and content-based services to establish the European Network of Manufacturing Innovation Labs.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: In the field of design manufacturing, logistics and content-based services to establish the European Network of Manufacturing and Innovation Labs.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 50,000 έως 250,000 €

 

 • 8.FI-ADOPT – (Χρηματοδοτικό uπό-πρόγραμμα FIWARE Accelerator)

ΣΚΟΠΟΣ: The FI-ADOPT accelerator will create a technological and business ecosystem in which SMEs and web-entrepreneurs will be supported to develop highly innovative applications for corporate and citizen’s learning/training, healthy behaviour shaping and social integration purposes. They will employ rich media, social networking, and mobile apps and gaming principles. Selection criteria will be based on technological excellence, FIWARE Adoption acceleration, and market readiness
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Development of high innovative applications for corporate and citizen’s
 • Learning/training,
 • Healthy behavior shaping and social integration purposes.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Από 50,000 έως 150,000 €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης Fiware accelerator, μπορείτε να καλέσετε στο 2106835560 ή  μέσω της φόρμας επικοινωνίας για μια ενημερωτική συνάντηση.