Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ)  έχει σαν σκοπό τη προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (ΝΕΝ) και τα είδη Ενισχύσεων

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΕΝ παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
·        Φορολογική Απαλλαγή.  Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
·        Επιχορήγηση Κεφαλαίου που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
·       Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

 Για την αποτελεσματική σύνταξη προτάσεων και επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011, οι VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι πάντα στην διάθεσή σας.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης(ΕΤΕΑΝ). Στη περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια                                                                     Επικοινωνία με VK Premium Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

  —— > η συνέχεια στη 2η σελίδα