Σχεδιασμός και αξιολόγηση των ΕΠ και ΠΕΠ 2007-2013

Σχεδιασμός και αξιολόγηση των ΕΠ και ΠΕΠ 2007-2013Α. Yπηρεσίες Υποστήριξης της ΟΣΠ για τη σύνταξη και εξειδίκευση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης παρέχει εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας και εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης προς τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης(ΕΥΔ) και τις Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) που ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

*  Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονιστικών κειμένων, για τη σύνταξη των Προγραμματικών Κειμένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΟΣΠ και της ΕΥΔ.
*  Υποστήριξη της προετοιμασίας και των εκδηλώσεων για τη διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου (θεματικές συναντήσεις, ημερίδες προετοιμασίας, αναπτυξιακό συνέδριο, συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγή απόψεων με τους κοινωνικούς φορείς, κ.ά).
*  Υποστήριξη των δράσεων δημοσιότητας, των εκδηλώσεων και του κοινωνικού διαλόγου σε συνεργασία με τους συμβούλους δημοσιότητας (προετοιμασία κειμένων διαβούλευσης, προετοιμασία υλικού δημοσιοποίησης, σύνταξη και επεξεργασία ερωτηματολογίων, ενημέρωση και συνεχής επικαιροποίηση ιστοσελίδας, δημιουργία διακριτού δικτυακού ιστοτόπου για την Δ’ Προγραμματική περίοδο, σύνταξη συμπερασμάτων).
*  Συλλογή και επεξεργασία επίσημων στατιστικών στοιχείων από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές, για την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
*  Υποστήριξη της περαιτέρω εξειδίκευσης των αξόνων προτεραιότητας και των δράσεων, για τη σύνταξη του συμπληρώματος προγραμματισμού (ΣΠ).

Β. Υπηρεσίες εκ των προτέρων (ex-ante) Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων, η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης παρέχει εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας και εμπειρογνώμονες που παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης προς τις ΕΥΔ, την ΕΥΣΣΑΠΠ και τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές που περιλαμβάνουν:

*  Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων αναγκών καθώς και της ανάλυσης αδυναμιών/ δυνατών σημείων με διατύπωση προτάσεων προς την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή για βελτιώσεις σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική ανάλυση, τις ανάγκες και την ιεράρχηση των αναγκών καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης .
*  Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής, και εκτίμηση κινδύνων/ δυσχερειών για την εφαρμογή.
*  Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις καθώς και τη συμβολή της στρατηγικής στους στόχους της Λισαβώνας.
*  Ανάλυση των υποθέσεων και παραδοχών που διαμορφώνουν τους στόχους και τα αποτελέσματα και αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εφικτότητας των ποσοτικοποιημένων στόχων .
*  Εξέταση των προτεινομένων συστημάτων/ διαδικασιών εφαρμογής που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των διατάξεων εφαρμογής που προτείνονται για την διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος, την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και δυσχερειών στην εφαρμογή καθώς και συστάσεις για βελτιώσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση κινδύνων καθώς και την εκτίμηση για τη συμβολή της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εμπειρίας που έχει κτηθεί από την εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΣΠΑ, η VKPREMIUM παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν τις απαιτήσεις για τις ετήσιες αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και την εκ των υστέρων αξιολόγηση των Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ.