Προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιώνκαι εντάσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πρόγραμμα αυτό οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτονται με 100% επιδότηση.
Η υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» έχει παραταθεί έως 4 Ιουλίου 2016.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Βασικά σημεία του επιδοτούμενου προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» που πρέπει να τονιστούν είναι τα εξής:
• Οι επιλέξιμες δαπάνες επιδοτούνται σε ποσοστό 50%.
• Αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως και την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου αντικειμένου.
• Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο έτος υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου π/υ.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις επιδότησης ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Επιλέξιμες για την δράση “Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων” είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι :

  • η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.
  • ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Προϋπολογισμός Εργων προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων»

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Γενικές επισημάνσεις:

  • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 15.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
  • Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 150.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΕΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ-ΠΟΣΟ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος
4 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό
συμπεριλαμβανομένων των
προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών.
5 Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
μέχρι 20.000€
7 Μεταφορικά Μέσα μέχρι 15.000€
8 Παρακολούθηση υλοποίησης του
Επενδυτικού Σχεδίου
μέχρι 2.500€
9 Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη
10 Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων
(υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με
χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της
ΥΑΕΚΕΔ.
40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:

12.000,00€ ανά ΕΜΕ

(υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο της αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), (2) και (3) ανωτέρω, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής, δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, ούτε η πρόσθετη απαίτηση της προηγούμενης παραγράφου παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Δείτε τις επιλέξιμες δραστηριότητες για το ΕΣΠΑ, εδώ: “Ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων στο πρόγραμμα Νεοφυής Eπιχειρηματικότητα για την ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οδηγός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»