1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

Μεταξύ άλλων, στην 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» προστέθηκαν και νέοι κωδικοί επιλέξιμων δραστηριοτήτων (ΚΑΔ).

Η 1η Τροποποίηση της με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναφέρεται στις παρακάτω αλλαγές:

1. Έγινε προσθήκη στην απόφαση συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα το σημείο 8 της Απόφασης με Α.Π. 669/149/Α2/11.02.2016 τροποποιείται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016 και ώρα 17:00».
2. Προστέθηκε περιορισμός στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.
Συγκεκριμένα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως τελευταίο σημείο στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, στο κεφάλαιο Ι.1.4. «Δικαιούχοι-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής»:
«Υπάρχει περιορισμός ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ανεξάρτητα εάν η αίτησή του αφορά σε άλλο ή πολύ περισσότερο στο ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ο ΕΦ της Δράσης επιφυλάσσεται για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο».
3.Προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.14 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», Σελίδα 50, της υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ανεξάρτητα από την επιδότηση προσωπικού.
Συγκεκριμένα, προστίθεται ως πρώτη παράγραφος στο Κεφάλαιο Ι.1.14 το εξής:
«Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορήγησης.»
4. Την αντικατάσταση της φράσης «έως και» με τη λέξη «για» στην προτελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
Συγκεκριμένα, η πρόταση:
«Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά έως και 3 έτη μετά την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει επίσης να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή, αποπληρωμή του έργου (ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση οικονομικών συναλλαγών).»
5. Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, στην Ενότητα 3.4 «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.», επιπλέον σημείου 3.4.7 ως εξής:
«3.4.7 Δαπάνες προετοιμασίας επιχείρησης για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και δαπάνες διαδικασίας εισαγωγής»
6. Στο Παράρτημα VI «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, προστίθενται οι παρακάτω νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (συννημένο pdf).
7.Την τροποποίηση του σημείου 3, της Ενότητας 1: «Δαπάνες κτιριακών επεμβάσεων» του Παραρτήματος ΙΧ «Κατάλογος παραδοτέων για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού
Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 11 από 12
αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών» ως προς την ορθή αποτύπωση της συνολικής διάρκειας των συμβολαίων μίσθωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, το σημείο 3:
«Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που οι κτιριακές επεμβάσεις υλοποιηθούν σε μη ιδιόκτητο χώρο τότε πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) ετών από την ημέρα έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. Τα ανωτέρω συμβόλαια μίσθωσης πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ».
8. Την τροποποίηση του σημείου 4, της Ενότητας 8: «Δαπάνες προβολής και προώθησης» του Παραρτήματος ΙΧ «Κατάλογος παραδοτέων για την υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών» ως προς την ορθή αποτύπωση των παραδοτέων κατασκευής και αναβάθμισης ιστοσελίδας όπου απαιτούνται κατά περίπτωση.
Συγκεκριμένα, το σημείο 4:
«Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας)
– Βεβαίωση του προμηθευτή ότι πρόκειται για κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και όχι αναβάθμιση προϋπάρχουσας ιστοσελίδας
– Εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον επιδοτείται η κατασκευή/αναβάθμιση διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), εκτυπώσεις της νέας ιστοσελίδας και στην περίπτωση της αναβάθμισης και της προηγούμενης ιστοσελίδας, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι η ιστοσελίδα εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία».

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»