1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων”

Σε τι ωφελεί τον μέσο επιχειρηματία η συνεργασία με τον σύμβουλο Επιχειρήσεων στην σύγχρονη αγορά

H 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” παρέχει δικαίωμα υποβολής και στους απόφοιτους δικαιούχους Μουσικών Σχολών και Σχολών Χορού και Θεάτρου οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες.

Στην 1η Τροποποίηση περιέχονται συνοπτικά οι κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Προστέθηκε συγκεκριμένη ώρα λήξη υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής (ημ/νια λήξης 15/04/2016 και ώρα 17:00).

2. Άλλαξε η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών και ορίστηκε η 8/3/2016.

3. Προστέθηκαν περιορισμοί στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

4. Διαγραφή της λέξης «κύριας» από το σημείο 6, στην Παράγραφο «Κατηγορία ∆ικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι)» που αφορά στην κατάργηση μη επιλέξιμων ΚΑΔ, Κεφάλαιο Ι.1.4 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που είχε τεθεί εκ παραδρομής.

5. Με την τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στους αποφοίτους Σχολών Θεάτρου και Χορού οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και στους αποφοιτους μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

6. Προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της σελίδας 15 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου».

7. Προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην τροποποίηση: Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.

8. Διαγραφή της λέξης «τουλάχιστον» η οποία είχε από λάθος συμπεριληφθεί, από την προτελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ της αναλυτικής Πρόσκλησης, σελίδα 29.

9. Τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με ΚΑ∆)» και προστίθεται ο Κωδικός Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες».

10. Διαγραφή στην προτελευταία παράγραφο της σελίδας 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

11. Προσθήκη στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» τόσο στη σελίδα 1 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ» σημείο 5 όσο και στη σελίδα 3 στον Πίνακα «∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» σημείο 4 και της Πράξης ∆ιοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) ως συνοδευτικό του Ε1.

Εκτός των παραπάνω τροποποιήσεων, τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385) ισχύουν ως έχουν.

Δείτε όλες τις πρόσφατες προκηρύξεις προγραμματών ΕΣΠΑ 2-14-2020 στο πολύ ενδιαφέρον infographic της VK PPREMIUM.