12 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επιδότηση ΕΣΠΑ έως 40.000€ σε μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

12 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000€ σε μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να λάβετε επιδότηση από 5.000 έως 40.000 € – 12 συχνές ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική»

Έληξε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων για την επιδότηση κεφαλαίου κίνησης ίσου με το 50% των εξόδων που πραγματοποίησε η επιχείρηση το 2019.

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης  ώστε  να περιοριστούν  οι οικονομικές  συνέπειες  που προκάλεσε  η πανδημία  Covid-19  στις  επιχειρήσεις  της  Αττικής. 

Update: Αναμένεται από την Περιφέρεια Αττικής, η ανακοίνωση των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν για την επιχορήγηση.

Παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης και υποβολής αιτήσεων για επιχορηγούμενο ποσό έως 40.000€ μέσω της δράσης αυτής.

Συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που: 

 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Κατά το 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το έτος 2019, το άθροισμα των παρακάτω εξόδων ισούται ή είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
  • Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
  • Ενοίκια που καταβλήθηκαν
  • Παροχές σε εργαζομένους
  • Διάφορα Λειτουργικά έξοδα
 • Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
 • Δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής

Έγκριση αιτήσεων

Τα επιδοτούμενα ποσά θα δοθούν με βάση μοριοδότηση, που θα εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, την κερδοφορία και τον τζίρο κάθε επιχείρησης.

Ανάλωση επιδοτούμενου ποσού

Το εγκεκριμένο επιδοτούμενο ποσό (5.000 € έως 40.000 €) θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.


12 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική»

1.Επιχείρηση η οποία διαθέτει δύο και πλέον επιλέξιμες δραστηριότητες μία εκ των οποίων υπόκειται σε καθεστώς Franchise μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη δράση;

Απάντηση:   ΟΧΙ, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής δεδομένου ότι η  επιχείρηση  εντάσσεται  σε  οργανωμένο  ομοιόμορφο  δίκτυο  διανομής προϊόντων  ή  παροχής υπηρεσιών και η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικής σύμβασης άδεια εκμετάλλευσης  δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορά συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και   τεχνογνωσία  για  τη  χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).


2.Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο1 «Να  δραστηριοποιούνται  στην Περιφέρεια Αττικής», επιλέξιμες  είναι μόνο  οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός Περιφέρειας Αττικής;

Απάντηση:    ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής.  Σε αυτή την περίπτωση (που επιχείρηση έχει έδρα εκτός  Περιφέρειας Αττικής και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής) το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ πριν την 1η  Ιανουαρίου 2019  (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ’ αναλογία των ΕΜΕ επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα   υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ.


3.Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;

Απάντηση:  ΟΧΙ.  Η  μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η  διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης εριγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.


4.Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού για το έτος 2019;

Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την  ένταξη  μιας  επιχείρησης στην  εν  λόγω  Δράση.  Ωστόσο  κατά  την επαλήθευση  του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή  του  αιτήματος πληρωμής  που  θα  υποβάλουν  όσες  επιχειρήσεις  εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση  κατά την  τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.


5.Σε περίπτωση  επιχείρησης  που  δραστηριοποιείται  τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο  σύνολο των εγκαταστάσεών, δηλαδή και αυτών που λειτουργούν εκτός  Περιφέρειας Αττικής η υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής;

Απάντηση:  Υποχρέωση της επιχείρησης είναι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή την αίτηση πληρωμής) του κεφαλαίου  κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, και αφορά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι μόνο εντός της Περιφέρειας Αττικής.


6.Επιχείρηση  που  πληροί  την  προϋπόθεση  συμμετοχής  Νο3  «Να  έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως   τουλάχιστον   από   31/1/2020   και   έως   την   ημέρα   υποβολής   της πρότασης.»  δραστηριοποιείται  στην  Περιφέρειας  Αττικής  σε  άλλους  επιλέξιμους ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;

Απάντηση:  Είναι επιλέξιμη να υποβάλει για τις εγκαταστάσεις εντός Αττικής αρκεί  να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης κι ας είναι  διαφορετικός  από  τον  κύριο  ΚΑΔ  ή  τον  ΚΑΔ  με  τα μεγαλύτερα έσοδα. Σε αυτή   την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας  gsis.gr) για  την/τις  Εγκαταστάσεις  Εσωτερικού στην οποία θαεμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).


7.Στο  Γ΄  Υπόδειγμα  Κειμένου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  διαχωρισμό  εξόδων  σε  εντός και εντός Περιφέρειας Αττικής του Παραρτήματος V ‘‘Υπόδειγμα   Υπεύθυνης Δήλωσης’’, ο αριθμός τωνεργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση για το έτος 2019 και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση, στις εγκαταστάσεις εντός Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019 δηλώνεται σε ΕΜΕ;

Απάντηση:    Ναι,  ο  αριθμός  των  εργαζομένων στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).


8. Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;

Απάντηση:  ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται.


9. Μία εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής της Πρόκλησης είναι η επιχείρηση κατά το έτος 2019 να   απασχολούσε   λιγότερο   από   50   εργαζομένους.   Ο   έλεγχος   της προϋπόθεσης  γίνεται σε Ετήσιες  Μονάδες  Εργασίας  (ΕΜΕ)  ή  σε  απόλυτο  αριθμό εργαζομένων;  Μπορεί  μία  επιχείρηση  με  52  εργαζόμενους  να  υποβάλει  αίτηση συμμετοχής;

Απάντηση: Η προϋπόθεση ικανοποιείται αν η επιχείρηση απασχολούσε κατά το 2019 λιγότερο από 50 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Στις ΕΜΕ  υπολογίζεται ο αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος.Τα άτομα που δεν εργάστηκαν  ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Σε κάθε περίπτωση:

 • Ο υπολογισμός των ΕΜΕ πραγματοποιείται για τους μισθωτούς με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στη βάση δεδομένων του ΕΡΓΑΝΗ.
 • Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

10.Σε  ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση  μικρών  και  πολύ  μικρών Επιχειρήσεων  που  επλήγησαν  από  τον  Covid-19  στην  Αττική». Επηρεάζεται  από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;

Απάντηση: Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19  στην  Αττική» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία  κατά τη  διάρκεια  της  τρέχουσας  έξαρσης της  νόσου  COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863)και δεν   επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσεις DeMinimis.


11. Στις προϋποθέσεις  για  το  πρόγραμμα  αναγράφεται “κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους” εάν επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το 2019, δύναται να ενταχθεί;

Απάντηση:  Ναι, μια επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος  2019  και  εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση.


12.Παρακαλώ διευκρινίστε με παραδείγματα την βαθμολογία που λαμβάνει μια επιχείρηση στο κριτήριο «Α3 – Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10.

Απάντηση: Οι Τιμές του κριτηρίου υπολογίζονται από την διαίρεση.

Κύκλος  Εργασιών  του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/201 9 (Α) Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)

Η Βαθμολογία του κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

Παράδειγμα

Επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών του διαστήματος  από  1/4/2019 έως 30/06/2019  (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2019) 120.000,00€ και κύκλο εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2020) 15.000,00€.

Η βαθμολογία που θα λάβει στο Α3 είναι (120.000/15.000)*6 δηλαδή 8*6 = 48


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση ΕΣΠΑ έως 50.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στην Περιφέρεια Αττικής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560


Οι παραπάνω ερωτήσεις και απαντήσεις επιλέχθηκαν από το τις 33 ερωτήσεις και απαντήσεις που δημοσιεύθηκαν από την ΕΥΔΕΠ Περιεφέρειας Αττικής για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.