15 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την επιδότηση έως 55% για επεξεργασία και ανάκτηση αποβλήτων – ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές υποδομές”

15 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις: Επιδότηση έως 55% για επεξεργασία και ανάκτηση αποβλήτων - ΕΣΠΑ "Περιβαλλοντικές υποδομές"

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να λάβετε επιδότηση έως 55% για επενδυτικά σχέδια έως 3.000.000 € – 15 συχνές ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές υποδομές”.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 6 Νοεμβρίου 2020.

Παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν προκύψει από την υποβολή αιτήσεων για επιδότηση έως 55% μέσω της δράσης αυτής.


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές υποδομές”

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

 Όροι και προϋποθέσεις

Επενδυτικά σχέδια έως 3.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται έως 55%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
  • Να υποβάλλει ανά ΑΦΜ μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση, τηρουμένων των ορίων του ΓΑΚ.
  • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.


15 συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

Ερώτηση 1. Μπορεί μια επιχείρηση (νέα ή υφιστάμενη) να επιδοτηθεί για την ανέγερση νέου κτιρίου ή επέκταση υφιστάμενου, που θα αφορά στην εγκατάσταση της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση;

Απάντηση:
Μπορούν να επιδοτηθούν στην περίπτωση που οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή η επέκταση αυτών, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη στέγαση του νέου παραγωγικού εξοπλισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητα. Θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.


Ερώτηση 2 . Τα CAD – CIM- CAM που βρίσκονται στην κατηγορία δαπάνης «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, τί αφορούν;

Απάντηση:
Στην Ενότητα 7.3 «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων, αναφέρεται ότι οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Μηχανογραφικό εξοπλισμό π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές, εξοπλισμός CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) και δίκτυο INTRANET (VPN).

Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν αποκλειστικά την παραγωγική διαδικασία της επένδυσης και όχι τη γενική λειτουργία της επιχείρησης.


Ερώτηση 3. Η Επιχείρηση στα πλαίσια της ανάπτυξης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων e-business & e-marketing, μπορεί να καλύψει δαπάνες για συμμετοχή της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διενέργεια διαφημίσεων σε ιστοσελίδες, μέσω του ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές υποδομές”;

Απάντηση:
Ναι μπορεί να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη αλλά όχι μόνη της. Οι δαπάνες αγοράς λογισμικού είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο. Για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις διεργασίες παραγωγής του επενδυτικού σχεδίου.


Ερώτηση 4. Επιδοτούνται οι ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού;

Απάντηση:
Επιδοτούνται οι ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση στην ενότητα 7.3 «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.


Ερώτηση 5. Στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αρχικής επένδυσης στο «3» αναφέρεται «οικονομικό έτος πριν το αίτημα υπαγωγής». Εννοούμε το φορολογικό έτος;

Απάντηση:
Ναι, σύμφωνα με την ισχύουσα ορολογία της φορολογικής νομοθεσίας, το οικονομικό έτος πρακτικά ταυτίζεται με τη διαχειριστική περίοδο.


Ερώτηση 6. Η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας είναι επιλέξιμη δαπάνη αν πληρωθεί στο σύνολό της ή μέρος αυτής πριν την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση:
Οι δαπάνες μελετών για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και να πληρωθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Ερώτηση 7. Το κόστος εκπαίδευσης στο επιδοτούμενο λογισμικό περιλαμβάνεται στο κόστος αγοράς του;

Απάντηση:
Το κόστος εκπαίδευσης στο λογισμικό περιλαμβάνεται στο κόστος μέχρι 10% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης).


Ερώτηση 8. Υπάγονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων” τα απόβλητα προερχόμενα από μεταποίηση γεωργικών προϊόντων;

Απάντηση:
Μπορείτε να δείτε τις επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα 7.2 « Επιλέξιμες κατηγορίες Αποβλήτων» της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.


Ερώτηση 9. Είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης από επιχείρηση με τόπο υλοποίησης υποκατάστημα το οποίο θα ιδρυθεί μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: 
Ναι, αρκεί η επιχείρηση να επιλέξει ως τόπο για την υλοποίηση αποκλειστικά μία Περιφέρεια.


Ερώτηση 10. Η προς επιδότηση επενδύσεις αφορούν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται π.χ. στη φαρμακοβιομηχανία και επιθυμούν να δημιουργήσουν μέσα στη μονάδα τους υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ώστε να τα επαναχρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία; Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν απόβλητα και από άλλες επιχειρήσεις, να τα επεξεργάζονται και στην πορεία να τα διαθέτουν (με εμπορικό κέρδος) σε άλλες εταιρείες;

Απάντηση:
Και οι δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.


Ερώτηση 11. Για να καλυφθεί η απαίτηση της Δράσης για τεκμηριωμένη κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τραπεζικός δανεισμός, με προσκόμιση αντίστοιχης επιστολής προέγκριση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος;

Απάντηση: 
Ναι, με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση που αφορά στο 25% του κόστους της επένδυσης που ενισχύεται σύμφωνα με το άρθρο αρ.14 του Καν. 651/2014, δεν πρέπει να ενέχει στοιχεία δημόσιας στήριξης.


Ερώτηση 12. Επιχείρηση, η οποία έχει ιδρυθεί πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης, αλλά δεν έχει κλείσει διαχειριστική χρήση ακόμα, μπορεί να ενταχθεί στην παρών επιδοτούμενο πρόγραμμα;

Απάντηση: 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δεν έχουν κλείσει τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις (νέες ή και υφιστάμενες) , προσκομίζονται δικαιολογητικά για όσες κλεισμένες χρήσεις υφίστανται, πριν το έτος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Ερώτηση 13. Επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις μόνο τις επιλέξιμες ενέργειες Συλλογή, Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση, μπορεί να είναι επιλέξιμο σχέδιο;

Απάντηση: 
Όχι, η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.


Ερώτηση 14. Μπορεί επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην ανακύκλωση να κάνει αίτηση χωρίς να έχει κάνει έναρξη ;

Απάντηση:
Οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Δράση, πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης, δηλαδή πριν τις 20/7/2020.


Ερώτηση 15. Στην ενότητα 8.2 Ιδιωτική Συμμετοχή αναφέρεται ότι η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, αλλιώς η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται. Μπορεί ο δικαιούχος να κάνει χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ή άλλου δανειοδοτούμενου προϊόντος με ευνοϊκούς όρους;

Απάντηση:
Μπορεί ο δικαιούχος να χρησιμοποιηθεί δάνειο πέραν της κάλυψης του 25% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό, συνδυαζόμενο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης που ενισχύεται με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους δημόσια στήριξη. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη πρέπει να αφορά σε απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και να καταχωρείται στα ενσώματα ή άυλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα και τη νομοθεσία (ΚΦΑΣ).


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ανακύκλωσης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, ώστε να λάβουν την επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων». 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.