2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»

2η Τροποποίηση «Αναβάθμιση πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Μεταξύ άλλων, με την 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων» παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τροποποιήθηκαν οι όροι επιλέξιμων επιχειρήσεων.

Η 2η Τροποποίηση της με Α.Π. 2452 / 641 /A2 /13.05.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναφέρεται στις παρακάτω αλλαγές:

1. Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την Πέμπτη 09 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00.
2. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων στον ίδιο χωρο, σε αυτή την περίπτωση θα ανακαλέιται η απόφαση ένταξης.
3. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Όμως επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου από τον δικαιούχο της δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού σχεδίου), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση.

4. Αναδιατυπώνεται η φράση σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αλλαγή εργαζομένου στην επιδοτούμενη επιχείρηση.

PDF 2ης τροποποίησης

Δείτε εδώ την προηγούμενη τροποποίηση:

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»