Απλουστεύονται οι διαδικασίες στο νέο ΕΣΠΑ 2021–2027 – Εντός 80 ημερών οι πληρωμές στους δικαιούχους

ΕΣΠΑ 2021-2027

Tο σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» αποτελεί τον εφαρμοστικό νόμο του νέου ΕΣΠΑ και ουσιαστικά εισάγει ρυθμίσεις για την απλούστευση, επιτάχυνση και ορθή εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10  Ιανουαρίου 2022.

Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της νέας περιόδου 2021-2027 θα επιτρέψει την απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στις δύο περιόδους χωρίς κενό χρηματοδότησης ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας.

Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027; Δείτε ΕΔΩ


Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Όπως ορίζει το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, το ΕΣΠΑ 2021-2027 περιλαμβάνει:

α) Επτά Τομεακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και συγκεκριμένα, τα Προγράμματα:

  • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
  • Ανταγωνιστικότητα
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
  • Πολιτική Προστασία
  • Μεταφορές
  • Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

β) Δεκατρία Περιφερειακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική και Νότιο Αιγαίο

γ) Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

δ) Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

ε) Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG), δεκατρία Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης.

στ) Στα «Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027», περιλαμβάνονται τρία Προγράμματα, καθένα από τα οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο ταμείο: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.


Το αργότερο σε 80 ημέρες οι πληρωμές στους δικαιούχους

Οι πληρωμές στους δικαιούχους λαμβάνουν τη μορφή ποσοστού επί της συνολικής επιχορήγησης της πράξης ή μέρους αυτής. Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει το πλήρες οφειλόμενο ποσό το αργότερο 80 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο. Η προθεσμία μπορεί να διακοπεί, εάν οι πληροφορίες που υποβάλλει ο δικαιούχος δεν επιτρέπουν στη Διαχειριστική Αρχή να εξακριβώσει κατά πόσον οφείλεται το ποσό. Οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται μόνο με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, με εξαίρεση τις πληρωμές πράξεων που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.


Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι υποχρεώσεις των δυνητικών δικαιούχων καθορίζονται αναλυτικά στις προσκλήσεις/προκηρύξεις που δημοσιεύονται, καθώς και στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε Πρόγραμμα έχει κάθε δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προσκλήσεις/προκηρύξεις.

Μπορείτε να δείτε όλα τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΔΩ.


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ανάπτυξης της VK PREMIUM βρίσκονται στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση