Από 1/1/2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο του κανονισμού De minimis σε 300.000 € για τα επιδοτούμενα προγράμματα

Από 1/1/2024 αυξάνεται το ανώτατο όριο του κανονισμού De minimis σε 300.000 € για τα επιδοτούμενα προγράμματα

Σύμφωνα με νέο κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, όπως αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση, αυξάνονται τα όρια στους κανονισμούς De minimis.

Κανονισμός De minimis

Αυξάνεται το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση ανά κράτος μέλος σε 300.000  για 3 έτη. 

Το εν λόγω ανώτατο όριο αντικατοπτρίζει τον πληθωρισμό που σημειώθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού De minimis (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και τις εκτιμώμενες εξελίξεις κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού.  

Οι αναθεωρημένοι κανονισμοί De minimis, οι οποίοι εξαιρούν τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030

Τέλος, σε εφαρμογή θα τεθεί και η εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της βοήθειας με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους. 


Κανονισμός SGEI de minimis

Ο κανονισμός SGEI de minimis που ομοίως επηρεάζεται από το νέο κανονισμό, αφορά ενισχύσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως οι δημόσιες μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη. 

Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές αλλαγές αναφορικά με τον SGEI de minimis: 

Αύξηση του ανώτατου ορίου ανά εταιρεία από 500.000 € (ισχύει από το 2012) σε 750.000 € σε τρία χρόνια, για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 

Τέλος, και για τους δύο κανονισμούς (de minimis και SGEI de minimis) θα είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του νέου κανονισμού: Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2831 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (europa.eu) 


Δείτε παρακάτω τις νέες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ:

ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων”

ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων”


Αναλαμβάνουμε την άμεση προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, έτσι ώστε να προχωρήσετε εγκαίρως στην υποβολή της αίτησής σας.


Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση