Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 20.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά

Παράταση υποβολών αιτήσεων: 1/10/2021

Η δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά» προσφέρει επιδότηση κεφαλαίου κίνησης ίσου με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με μέγιστο ποσό τα 20.000€ και ελάχιστο ποσό τα 1.500€.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000€ και αφορά επιχειρήσεις που εδρεύουν στον Δήμο Πειραιά.

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιδοτεί Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στη Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα, στον Δήμο Πειραιά.

Μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση ανά ΑΦΜ.

*Δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση

Μια επιχείρηση πρέπει:                    

 1. Να δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
 2. Να λειτουργεί πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 6. Το άθροισμα των εξόδων από τις παρακάτω κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€:
  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
  • του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Αξιολόγηση

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και θα πραγματοποιηθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 1/10/2021 ώρα 15.00


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει το νέο πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6835560 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


Φόρμα επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση