Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 70% για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη (ιστιοπλοϊκά, θαλαμηγοί, βενζινάκατοι, κτλ.)

Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 70% για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη (ιστιοπλοϊκά, θαλαμηγοί, βενζινάκατοι)

Κατάσταση: Έληξε

Παρέχεται επιδότηση ΕΣΠΑ για την ίδρυση επιχειρήσεων που νοικιάζουν τουριστικά επαγγελματικά σκάφη (κότερα – ιστιοπλοϊκά, θαλαμηγοί, βενζινάκατοι, κτλ.) μέσω τους προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3».

Το 3ο τρίμηνο του 2023 θα ξεκινήσει η νέα επιδότηση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων” όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”. Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν σε ενοικιαζομενα δωμάτια – τουριστικά καταλύματα. Δεν θα επιδοτούνται επαγγελματικά σκάφη.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα.


Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ για σκάφη (έχει λήξει η περίοδος υποβολής αιτήσεων)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την επιδότηση ΕΣΠΑ για τα τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, έχουν νομικά πρόσωπα (NΕΠΑ – Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής, Α.E., ΕΠE, Ο.Ε., Ε.Ε, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση) τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που:

1.θα διαθέτουν τον παρακάτω επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της:

Α/Α ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. 77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα

2.θα έχουν έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης του δυνητικού δικαιούχου της επιδότησης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανώντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση) η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.

Η επιδότηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200.000€.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.


Επιλέξιμες δαπάνες για την ίδρυση επιχειρήσεων που νοικιάζουν τουριστικά επαγγελματικά σκάφη

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ Ή/ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
1.1 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις 60%
1.2 Μηχανήματα – εξοπλισμός 90%
1.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 50.000 €
1.4 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 50%
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 15% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 15.000€
3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 20%
3.1 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα Μέχρι 10.000€
3.2 Επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό Μέχρι 20.000€
4. Ενισχύσεις Καινοτομίας 30%
4.1. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
4.2. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
4.3. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού): 30.000 € και μέχρι δύο ΕΜΕ (νέες)
6. Λειτουργικές δαπάνες 10%

 

Οι υποβολές αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ επιχειρήσεων που νοικιάζουν τουριστικά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, έγιναν από τους δυνητικούς Δικαιούχους (επιχειρήσεις) υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με την ένδειξη: Για την Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3».


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστήριξε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις με δραστηριότητες ενοικίασης τουριστικών σκαφών χωρίς πλήρωμα, ώστε να λάβουν την επιδότηση από το αναμενόμενο εντός του 2023 πρόγραμμα.

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560