Επιδότηση μισθοδοσίας σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προσφέρει επιδότηση έως 70% για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

  • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων)
  • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών, ανάλυση και λειτουργικός σχεδιασμός, τεχνικός σχεδιασμός, υλοποίηση, τυποποίηση
  • Εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών (διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εκθέσεις, λοιπές ενέργειες προώθησης)


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (≥40% π/υ)

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:
▪ στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου)
▪ σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
▪ φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της απασχόλησης στον Φορέα της επένδυσης, η οποία θα αφορά ειδικότητες συναφείς με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι επιπλέον ΕΜΕ που προκύπτουν από αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με το 30% των ΕΜΕ που θα ενταχθούν στις  δαπάνες.

Οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς του έργου, θα πρέπει να προσθέτουν μονάδες εργασίας στην επιχείρηση, επιπλέον του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων σε ΕΜΕ της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).

Σε περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση έχει ιδρυθεί εντός του 2021, για τον υπολογισμό της υφιστάμενης απασχόλησης σε ΕΜΕ θα γίνεται αναγωγή του πραγματικού διαστήματος λειτουργίας μέσα στο έτος 2021 σε 12μηνη περίοδο λειτουργίας.


Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής

ΚΑΔ 58.2 Έκδοση λογισμικού

ΚΑΔ 62.0 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

ΚΑΔ 61.0 Τηλεπικοινωνίες (61.1 , 61.2 , 61.3 , 61.9)

ΚΑΔ 63.1 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες


Περισσότερες πληροφορίες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΔΩ


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη κάθε επενδυτή και επιχείρησης, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε με τη VK PREMIUM στο 210-6835560, για να σας καθοδηγήσουμε και να σας στηρίξουμε στο επενδυτικό σας σχέδιο.
Φόρμα Επικοινωνίας
CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση