Επιδότηση σε Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικά κέντρα – ΕΣΠΑ 2020 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Επιδοτούνται τα Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικά κέντρα - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τηλέφωνο επικοινωνίας και προαξιολόγησης: 210-6835560

Τα κτηνιατρεία, τα Κτηνιατρικά κέντρα και οι κτηνιατρικές κλινικές επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Δικαιούχοι:

Επιδοτούναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” κτηνιατρικές δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς, Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων) και άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποιες παρέχονται από κτηνιατρεία, τα Κτηνιατρικά κέντρα και κτηνιατρικές κλινικές.

Εκτός από τον κλάδο των κτηνιάτρων, δικαίωμα ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία (αφορά όλους σχεδόν τους κλάδους υγείας όπως πλαστικούς χειρουργούς και μικροβιολόγους)
 • Υλικά-Κατασκευές

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας_σε Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικά κέντρα

Η επιδότηση σε Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικά κέντρα από το ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας καλύπτει δαπάνες υπηρεσιών & αγοράς εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των ιατρείων των Πλαστικών Χειρουργών, οι οποίες σχετίζονται με:

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους Πλαστικούς Χειρουργούς
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών 
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή όπως Social Media, Διαφήμιση σε Google & Facebook, καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

 

Βασικές Προϋποθέσεις επιδότηση ΕΣΠΑ για Κτηνιατρεία & Κτηνιατρικά κέντρα:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

 

Φόρμα Προαξιολόγησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

 

Επιδοτούνται οι Μικροβιολόγοι & τα Διαγνωστικά κέντρα στο ίδιο πρόγραμμα