Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι μια νέα επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ανήκει στη δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Χαρακτηριστικά

Η δράση παρέχει επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υλοποιήσουν μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδοτούνται ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Η δράση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €.

Οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες είναι επιλέξιμες από την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Η υποβολή αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» ξεκινά στις 22 Μαρτίου 2023.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η προδημοσίευση του προγράμματος έχει αναρτηθεί εδώ και η επίσημη πρόσκληση εδώ


Προϋπολογισμός επένδυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Παρατηρούμε ότι ως ανώτατο όριο επιχορήγησης είναι το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.


Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.


Ποσοστά επιδότησης

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης που μπορεί να επιδοτηθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση από το πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 50% επί του προϋπολογισμού που κατατίθεται μαζί με την αίτηση. 

Να τονίσουμε ότι στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό 10% για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης όπως παρακάτω:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανόνας De-Minimis).

ή

 • Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.


Επισημαίνουμε ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Επιλέξιμες δραστηριότες επιχειρήσεων (ενδεικτικά)

Μετά την μελέτη της πρόσκλησης, παρουσιάζουμε τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχιρήσεων:

 • Χονδρικό εμπόριο (τρόφιμα, ποτά, ενδύματα, φάρμακα, μηχανήματα, κτλ)
 • Λιανικό εμπόριο
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης
 • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ)
 • Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης & (catering)
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας (software, websites, apps)
 • Νομικές, λογιστικές, διαφημιστικές υπηρεσίες
 • Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
 • Εκπαίδευση
 • Ιατρικές και νοσοκομειακές, ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, καρτ
 • Δραστηριότητες κέντρων αισθητικής και φυσικής ευεξίας
 • Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
 • Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
 • Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης και υποδημάτων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 


Ενδεικτικές Δαπάνες προς επιδότηση

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
  • εξοπλισμός για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας
  • εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
  • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
 • Δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».


Αξιολόγηση αιτήσεων – Διάρκεια υλοποίησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Όπως βλέπουμε στις επιλέξιμες δαπάνες, η επιδότηση αυτή δίνει τη δυντότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης και να επενδύσουν σε “πράσινο” εξοπλισμό όπως η αγορά εξοπλισμού κυκλικής οικονομίας, εγκατάσταση ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση (π.χ φωτοβολταϊκών συστημάτων), αγορά ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων (π.χ ηλεκτρικά κλαρκ) και εξοπλισμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις, συμπαιρένουμε ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την επιχειρησιακή και παραγωγική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους με βάση τα κριτήρια ESG & Green tagging.


Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες της περιφέρειες εκτός της Αττικής και Ν.Αιγαίου, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση επιλέγει την επιδότηση Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis).

Επίσης για τη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 σε καμία περιφέρεια λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τον σχετικό φόρεα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση