Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι μια νέα επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ανήκει στη δέσμη δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Χαρακτηριστικά

Η δράση παρέχει επιδότηση έως 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να υλοποιήσουν μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδοτούνται ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Η δράση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει συνολικό προϋπολογισμό 350.000.000 €.

Περιμένουμε να διευκρινιστούν από τον φορέα του προγράμματος οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα είναι επιλέξιμες από την επιδότηση ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Επίσης, εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η προκύρηξη του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ.Τσακίρης.

Η προδημοσίευση του προγράμματος έχει αναρτηθεί εδώ.


Προϋπολογισμός επένδυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Παρατηρούμε ότι ως ανώτατο όριο επιχορήγησης είναι το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.


Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 • Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 250 άτομα προσωπικό)
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.


Ποσοστά επιδότησης

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης που μπορεί να επιδοτηθεί μια μικρομεσαία επιχείρηση από το πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι 50% επί του προϋπολογισμού που κατατίθεται μαζί με την αίτηση. 

Να τονίσουμε ότι στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται πρόσθετο ποσοστό 10% για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) που αφορούν τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης όπως παρακάτω:

 • Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανόνας De-Minimis).

ή

 • Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.


Επισημαίνουμε ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


Ενδεικτικές Δαπάνες προς επιδότηση

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Δαπάνες Εξοπλισμού (Παραγωγικός, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός εξοπλισμός)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
  • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
  • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
  • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες για Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Δαπάνες για Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου)
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».


Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Αναμένουμε την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Αξιολόγηση αιτήσεων – Διάρκεια υλοποίησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι με σειρά προτεραιότητας (First Come First Served) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Όπως βλέπουμε στις επιλέξιμες δαπάνες, η επιδότηση αυτή δίνει τη δυντότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης και να επενδύσουν σε “πράσινο” εξοπλισμό όπως η αγορά εξοπλισμού κυκλικής οικονομίας, εγκατάσταση ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση (π.χ φωτοβολταϊκών συστημάτων), αγορά ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων (π.χ ηλεκτρικά κλαρκ) και εξοπλισμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις, συμπαιρένουμε ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την επιχειρησιακή και παραγωγική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους με βάση τα κριτήρια ESG & Green tagging.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση