Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τα Ψηφιακά Προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

Στη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 27/09/2018, περιλαμβάνονται 63 ερωτήσεις του κοινού με σκοπό την αποσαφήνιση και διευκρίνιση συγκεκριμένων σημείων των ανωτέρω προγραμμάτων

Από αυτές οι πιο συχνές και σημαντικές είναι οι παρακάτω έξι ερωτοαπαντήσεις:

1. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω του προγράμματος μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;

Απάντηση:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

2. Δαπάνες που υλοποιούνται με την μέθοδο leasing είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος;

Απάντηση:

Ναι, είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει πρόβλεψη ότι η κυριότητα των ειδών θα περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη της σύμβασης LEASING. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμα είναι μόνο τα μισθώματα που αντιστοιχούν σε μήνες εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

3. Συστέγαση επιχειρήσεων είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα;

Απάντηση:

Όχι, συστεγαζόμενες επιχειρήσεις είναι μη επιλέξιμες. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη πολεοδομικά διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση, όπου υπάρχει κοινή ηλεκτροδότηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

4. Στην τροποποίηση του οδηγού αναφέρει «Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρηση είτε υποκατάστημα αυτής.» Με τη προαναφερθείσα φράση ο συντάκτη του οδηγού εννοεί ότι επιλέξιμη για τις δράσεις είναι η υλοποίηση δαπανών μόνο σε έναν τόπο υλοποίησης;

Απάντηση:

Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται στο συνολό τους οι όροι και οι προϋποθέσεις της Δράσης και ειδικότερα στην επιλεξιμότητα των δαπανών. Επίσης, η κατάταξη της ψηφιακής βαθμίδας της επιχείρησης πριν και μετά, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της επιχείρησης (έδρα και υποκατάστημα μαζί).

5. Αναφορικά με την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ατομικές επιχειρήσεις δεν τηρούν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, αλλά χρησιμοποιούν λογαριασμό ταμιευτηρίου;

Απάντηση:

Όλες οι επιχειρήσεις (και οι ατομικές) είναι υποχρεωμένες να διατηρούν επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Ως εκ τούτου μόνο τέτοιοι θα γίνονται δεκτοί. Επαγγελματικοί νοούνται και όσοι έχουν δηλωθεί ως τέτοιοι στην ΑΑΔΕ.

6. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης Ιδιωτικής Συμμετοχής που τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής στις Δράσεις;

Απάντηση:

Θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής. Η Ιδιωτική Συμμετοχή προκύπτει αν από τον Συνολικό Π/Υ αφαιρέσουμε την αναλογούσα Δημόσια Χρηματοδότηση. Σας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: Αιτούμενος Συνολικός Π/Υ: 100.000€ Αναλογούσα (με ποσοστό επιχορήγησης 50%) Δημόσια Χρηματοδότηση: 50.000€. Απαιτούμενη Αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή: 50.000€. Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν στοιχεία εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ύψος μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000€.

Για να δείτε το αρχείο με όλες τις 63 ερωτοαπαντήσεις πατήστε εδώ.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών και για τις δύο δράσεις διαρκεί μέχρι τις 31.10.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο: 210 6835560

Fax: 210 6835551

E-mail: info@vkpremium.com

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 71, Μαρούσι

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.