Χρηματοδότηση μελετών ISO και δράσεις ESG

Αξιοποίηση των πιστοποιήσεων ISO κατά την υλοποίηση δράσεων ESG

Σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο είναι προσανατολισμένο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το οποίο λαμβάνει υπόψη την συμβολή των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική κρίση και η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορούν το Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Social) και Διακυβέρνηση (Governance) – ESG – είναι μονόδρομος για τις επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και βέλτιστων πρακτικών που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO επιβεβαιώνει τη δέσμευση της κάθε εταιρίας στην εφαρμογή πολιτικών ESG.

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα κριτήρια ESG και είναι πιστοποιημένες με πρότυπα ISO, κερδίζουν πλέον περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια, βελτιώνουν την εικόνα του brand τους και υποστηρίζουν τη νομοθετική συμμόρφωση και διαφάνεια.


 

Χρηματοδότηση μελετών ISO και δράσεις ESG

 

Χρηματοδότηση μελετών ISO

Τα αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης) ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιδοτούν δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες μελετών, προπαρασκευαστικές ενέργειες, επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού, στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης.

Επομένως οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν δράσεις ESG, μπορούν να επιδοτηθούν και για τις μελέτες/πιστοποιήσεις ISO καθώς και για τις δαπάνες εξοπλισμού ή αγορές υπηρεσιών που είναι απαραίτητες ώστε η επιχείρηση να λάβει αντίστοιχη θετική πιστοποίηση.

Ενδεικτικά παραδείγματα πιστοποιήσεων που ενισχύουν τις δράσεις ESG

Παραθέτουμε ορισμένα πρότυπα τα οποία είναι συμβατά και πιστοποιούν τη δέσμευση της επιχείρησης στους 3 πυλώνες ESG:

  • Περιβάλλον (Ε)

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες ESG είναι η δέσμευση για τη μείωση της επίδρασης των εταιρικών πρακτικών στο περιβάλλον. Υπάρχουν αρκετά πιστοποιητικά ISO τα οποία πιστοποιούν την συμμόρφωση προς την κατέυθυνση αυτή, όπως τα παρακάτω:

ISO 14001
Το ISO 14001 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) πιστοποιεί ότι έχουν εφαρμοστεί οι βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης.
ISO 14008
Το πρότυπο ISO 14008 για την οικονομική αξιολόγηση του περιβάλλοντος συμβάλλει στην προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της κατανόησης των περιβαλλοντικών δαπανών και οφελών τους, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης.
ISO 14007
Το ISO 14007 για τη διαχείριση των εκπομπών CO2 βοηθά στη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών, προωθώντας την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
ISO 14064:2018
Το ISO 14064:2018 για την αξιολόγηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βοηθά στη διασφάλιση της διαφάνειας και της ευθύνης, προωθώντας την επίτευξη βιώσιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων.
ISO 50000:2011
Το ISO 50000:2011για τη διαχείριση της ενέργειας βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.
ISO 14040
Το ISO 14040 για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής βοηθά στην αναγνώριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντων και υπηρεσιών, προωθώντας την πράσινη καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.
ISO 14044
Το ISO 14044 για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής προωθεί την ολοκληρωμένη κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και υπηρεσιών, βοηθώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.


  • Κοινωνία (S)

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κοινωνία με τις κοινωνικές δράσεις που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και τους εργαζομένους τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα πιστοποιητικά τα οποία είναι σχετικά με το πως η εταιρεία χειρίζεται διάφορα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. 

ISO 45001 & SA 8000
Το SA 8000 (Πιστοποίηση για Δίκαιη και Αξιοπρεπή Εργασία) και το ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) πιστοποιούν ότι έχουν εφαρμοστεί οι βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τα ίσα δικαιώματα, την πρόσβαση και αξιοπρέπεια στην εργασία καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων.
ISO 26000
Το ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων προωθεί την ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρηματικές πρακτικές, βοηθώντας έτσι στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.


  • Διακυβέρνηση (G)

Η εταιρική διακυβέρνησή αντανακλά τις αξίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση.

Με την εφαρμογή διαδικασιών και μηχανισμών, μπορεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, παραβιάσεις δεδομένων ή διακοπή δραστηριοτήτων.

ISO 37001 & ISO 37301
Το ISO 37001 (Σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς) και το ISO 37301 (Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης) διασφαλίζουν ότι η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και εφαρμόζει μέτρα συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που την αφορούν.
ISO 27001:2013
Το ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών συμβάλλει στην προστασία των δεδομένων και την αποφυγή κινδύνων, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα.


Πλεονεκτήματα εταιρειών που εφαρμόζουν το ESG

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τα κριτήρια ESG κερδίζουν πλέον περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών, έχουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια, ενισχύουν την εικόνα του brand τους, υποστηρίζουν τη νομοθετική συμμόρφωση και διαφάνεια.

Παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και του ανθρακικού απωτυπώματος, περιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.


Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε και να σας παρουσιάσουμε τις λύσεις και τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για να επιλέξετε την κατάλληλη χρηματοδότηση για τις δαπάνες ESG που θέλετε να πραγματοποιήσετε.


Επιλέξτε τη χρηματοδότηση που ταιριάζει στο δικό σας πλάνο πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης

Προγράμματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης & Επενδύσεων, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και οι δράσεις του ΕΣΠΑ μπορούν να αξιοποιηθούν από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων για την υποστήριξη δαπανών Πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Η VK PREMIUM προσφέρει υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους ανάπτυξης, οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τη γνώση για κάθε επιδοτούμενο και συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ώστε να σας καθοδηγήσουν στο ποιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τις δαπάνες ESG που πρόκειται να πραγματοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση