Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής

Η VK PREMIUM ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών σχετικά με τη Βιομηχανική Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής.

Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η ανάγκη για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα δεδομένα της αγοράς, έχει γίνει πλέον επιτακτική.

Οι σύγχρονοι οργανισμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται.

Κατηγορίες Βιομηχανικής Διοίκησης και Οργάνωσης Παραγωγής

 • Audit Διαδικασιών Παραγωγής
 • Χωροταξική Οργάνωση Εργοστασίων
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Μελέτη Εργασίας – Μεθόδων και Χρόνων
 • Οργάνωση Κυκλώματος Συντήρησης
 • Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής

 

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies) έχουν ως βασικό στόχο να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών.

Στο πλαίσιο αυτό, η VK PREMIUM, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης που εστιάζει:

 • Στην αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης.
 • Στη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς.
 • Στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός).
 • Στον καθορισμό των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης.
 • Στην αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης.
 • Στο σχεδιασμό της εκτέλεσης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Με το τρόπο αυτό οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας συμβαλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης.


Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω Φόρμας Επικοινωνίας, με email στο info@vkpremium.gr ή στο τηλέφωνο +30210 6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.