Οριστικός Πίνακας Κατάταξης-Αποτελέσματα προγράμματος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022-1ος κύκλος

Ανακοινώθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αφορά σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια από επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 75% και εξαρτάται από την περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση και σύμφωνα με τον συνημμένο σε αυτή πίνακα*, στον 1ο κύκλο του καθεστώτος υπάγονται συνολικά εξήντα οκτώ (68) επενδυτικά σχέδια. Ορισμένα εξ’αυτών αφορούν:

  • την επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων ζύμης
  • την κατασκευή ετικετών από χαρτί
  • την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων αρτοποιίας
  • την ίδρυση νέας μονάδας logistics
  • την επέκταση μονάδας επισκευής μηχανών πλοίων

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (49.923.828,21€) και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων, πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (67.576.995,81€).

Παρατηρείται πως από τον αριθμό του συνόλου των αιτήσεων (401) για ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου, μόλις ένα μικρό ποσοστό επενδυτικών σχεδίων προχώρησε σε έγκριση για χρηματοδότηση. Συμπερασματικά, καθίσταται καίρια η υποστήριξη κάθε αιτούντος από μία ομάδα συμβούλων επιχειρήσεων, η οποία είναι εξειδικευμένη τόσο στα τυπικά όσο και στα ουσιαστικά κριτήρια κάθε προγράμματος, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων ένταξης του αιτούντος στο επιθυμητό για αυτόν πρόγραμμα/καθεστώς.

Σχετικά με τα ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου μπορείτε να ενημερωθείτε στα παρακάτω links:

“Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” – β΄κύκλος

“Μεταπόιηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” – β΄κύκλος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ανωτέρω καθεστώτα: έως 29/12/2023 

*Μπορείτε να βρείτε τον οριστικό πίνακα των επενδυτικών σχεδίων εδώ: Οριστικος Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων – «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – ependyseis.mindev.gov.gr


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων. Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων για επενδυτικά κίνητρα.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις ενημερώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ενεργά προγράμματα ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορείτε να ενημερωθείτε από την θεματική ενότητα “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος”.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο:   210 6835560, 210 6835551

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση